តើ​អ្នក​គួរ​ធ្វើអ្វី​ ជាមួយនឹងការមិនចង់បានរបស់អ្នកនិង ថ្នាំដែលផុតកំណត់?

decorative image of medication