តើ​អ្នក​គួរ​ធ្វើអ្វី​
ជាមួយនឹងការមិនចង់បានរបស់អ្នកនិង
ថ្នាំដែលផុតកំណត់?