ទាក់ទង

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងមានបញ្ហាសុខភាពដែលត្រូវការការសង្គ្រោះបន្ទាន់ សូមទូរសព្ទទៅលេខ ៩-១-១។ ប្រសិនបើអ្នកជួបប្រទះជួបលក្ខខណ្ឌពុំតម្រូវឱ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ ប៉ុន្តែសង្ស័យថាអ្នកឬសមាជិកគ្រួសារបានលេបអ្វីដែលមានជាតិពុល សូមហៅទូរសព្ទទៅផ្នែកគ្រប់គ្រងថ្នាំពុល តាមរយៈលេខ 1 (800) 222-1222។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីថ្នាំរបស់អ្នក សូមទូរសព្ទទៅអ្នកផ្ដល់សេវា​ថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក។

សម្រាប់ចម្លើយចំពោះសំណួរសួរញឹកញាប់អំពីគម្រោង MED , សូមចុចទីនេះ

ទីតាំងងាយស្រួលរក

ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅបញ្ជសម្រាប់បោះចោលថ្នាំភ្លាមៗ ឬឱសថស្ថានលក់រាយ មន្ទីរពេទ្យ/គ្លីនិក ជាមួយនឹងឱសថស្ថាននៅនឹងកន្លែងនោះ ឬភ្នាក់ងារអនុវត្តន៍ច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់តាំងបញ្ជ សូមទាក់ទង៖

Dr. Victoria Travis, PharmD, MS, MBA
នាយកកម្មវិធីជាតិ
MED-Project LLC
ទូរសព្ទ: 1 (833) MED-PROJECT or 1 (833) 633-7765
ទូរសារ: 1 (866) 633-1812
សំណួរតាមអ៊ីមែលសម្រាប់ការចោលថ្នាំ៖ victoria@med-project.org

អ្នកផលិតថ្នាំ

ប្រសិនបើអ្នកគឺជាអ្នកផលិតឱសថ ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមនៅក្នុង MED-Project Stewardship Plan សូមទំនក់ទំនង៖

ទូរសព្ទ: 1 (202) 495-3131
អ៊ីមែល: compliance@med-project.org

អ្នកផលិតរបស់មុត៖

ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកផលិតរបស់មុតឬអ្នកផលិតឱសថជាធម្មតាការចាក់នៅខាងក្រៅនៃការកំណត់ការថែទាំសុខភាពនិងការលក់នៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចមួយនិងចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមក្នុង MED-Project product stewardship plan សូមទំនក់ទំនង៖

ទូរសព្ទ: 1 (202) 495-3131
អ៊ីមែល: compliance@med-project.org