តំបន់បណ្ដាញនិងគេហទំព័រហៅទូរស័ព្ទទៅថៅកែមណ្ឌលព័ត៌មានឯកជននិងល័ក្ខខ័ណ្ឌសំរាប់អ្នកទទួលខុសត្រូវ

MED-Project ចាត់ទុកភាពឯកជនរបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការផ្សាយគោលការណ៍ឯកជនជាសាធារណៈនៃគម្រោង MED-PROJECT នេះពណ៌នាអំពីរបៀបដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានប្រមូល ប្រើប្រាស់ និងចែករំលែកនៅពេលអ្នកចូលមើលគេហទំព័រ med-project.org (“គេហទំព័រ”)។ គម្រោង MED-Project មិនលក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទេ ហើយក៏មិនដែលលក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានពីមុនដែរ។ គេហទំព័រជាកម្មសិទ្ធិ និងគ្រប់គ្រងដោយ៖

MED-Project, LLC
1800 M Street NW, Suite 400
Washington, D.C. 20036

ការចេញផ្សាយខាងក្រោមនេះកំណត់អត្តសញ្ញាណការប្រមូលព័ត៌មាន និងការអនុវត្តការប្រើប្រាស់របស់យើង។

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូល និងមូលហេតុ

នៅពេលអ្នកចូលមើលគេហទំព័រនេះ យើងប្រមូលព័ត៌មានអំពីឧបករណ៍របស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិរួមទាំងព័ត៌មានកម្មវិធីរុករកវិប អាសយដ្ឋាន IP ល្វែងម៉ោង ទីតាំង និងឃុកឃីមួយចំនួនដែលបានដំឡើងនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក។ យើងយោងទៅលើព័ត៌មានដែលប្រមូលដោយស្វ័យប្រវត្តិនេះជា “ព័ត៌មានឧបករណ៍”។

យើងប្រមូលព័ត៌មានអំពីឧបករណ៍ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាដូចខាងក្រោម៖

 1. ““ឃុកឃី” ជាឯកសារទិន្នន័យដែលត្រូវបានដាក់នៅលើឧបករណ៍ ឬកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ ឃុកឃីច្រើនតែរួមបញ្ចូលនូវអត្តសញ្ញាណសម្គាល់ពិសេសអនាមិក។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីឃុកឃី សូមចូលមើលគេហទំព័រ http://www.allaboutcookies.org
 2. សកម្មភាពតាមដានឯកសារ “កំណត់ហេតុឯកសារ” ដែលកើតឡើងនៅលើគេហទំព័រ និងប្រមូលទិន្នន័យរួមមានអាសយដ្ឋាន IP ប្រភេទកម្មវិធីរុករក អ្នកផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិត ទំព័របញ្ជូនបន្ត/ចេញ និងត្រាកាលបរិច្ឆេទ/ពេលវេលា។
 3. “វិបប៊ីខុន,” ស្លាក,” និង “ភីកសែល” គឺជាឯកសារអេឡិចត្រូនិកដែលត្រូវបានប្រើ ដើម្បីកត់ត្រាព័ត៌មានអំពីរបៀបដែលអ្នករុករកគេហទំព័រ។

នៅពេលអ្នកចូលក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង ស្នើសុំ ឬប៉ុនប៉ងស្នើសុំកញ្ចប់សំបុត្រត្រឡប់មកវិញ ឬទូរសព្ទទៅមជ្ឈមណ្ឌលហៅទូរសព្ទរបស់យើង និងស្នើសុំកញ្ចប់សំបុត្រត្រឡប់មកវិញ យើងនឹងប្រមូលព័ត៌មានមួយចំនួនអំពីអ្នក។ ព័ត៌មាននោះរួមមានឈ្មោះរបស់អ្នក អាសយដ្ឋានរបស់អ្នក និងប្រភេទនៃកញ្ចប់សំបុត្រត្រឡប់មកវិញដែលអ្នកកំពុងស្នើសុំ។

ដូច្នេះយើងក៏ប្រមូលផងដែរ៖

 • កាលបរិច្ឆេទនៃការស្នើសុំរបស់អ្នក។
 • លេខតាមដានកញ្ចប់សំបុត្រត្រឡប់មកវិញ។
 • កាលបរិច្ឆេទនៃការដឹកជញ្ជូន។
 • កាលបរិច្ឆេទទទួលបានកញ្ចប់សំបុត្រត្រឡប់មកវិញ។
 • ព័ត៌មានអំពីប្រភេទនៃកញ្ចប់សំបុត្រត្រឡប់មកវិញដែលបានស្នើសុំ។

សម្រាប់គោលបំណងនៃគោលការណ៍នេះ ព័ត៌មានខាងលើត្រូវបានគេហៅថា “ព័ត៌មានស្នើសុំ”។

“ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន” ដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជននេះមានទាំងព័ត៌មានឧបករណ៍ និងព័ត៌មានស្នើសុំ។

របៀបដែលយើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ព័ត៌មានឧបករណ៍ដែលយើងប្រមូលត្រូវបានប្រើដើម្បីកែលម្អ និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពគេហទំព័ររបស់យើង។ ឧទាហរណ៍ ព័ត៌មានឧបករណ៍អាចជួយយើងបង្កើតការវិភាគអំពីរបៀបដែលអតិថិជនរបស់យើងរកមើល និងធ្វើអន្តរកម្មជាមួយគេហទំព័រ និងអនុញ្ញាតឱ្យយើងកំណត់ភាពជោគជ័យនៃយុទ្ធនាការទីផ្សារ និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើង។ យើងប្រើព័ត៌មានឧបករណ៍ ដើម្បីពិនិត្យរកមើលហានិភ័យ និងការក្លែងបន្លំជាសក្ដានុពល (ឧទាហរណ៍អាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នក)។

ព័ត៌មានស្នើសុំដែលយើងប្រមូលត្រូវបានប្រើ ដើម្បីបំពេញរាល់សំណើដែលត្រូវបានដាក់តាមរយៈគេហទំព័ររួមទាំងការរៀបចំសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូន។

ព័ត៌មានអំពីការស្នើសុំត្រូវបានប្រើដើម្បី៖

 • ប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នក។
 • ផ្ញើកញ្ចប់សំបុត្រត្រឡប់មកអ្នកវិញសម្រាប់ថ្នាំដែលមិនចង់បាន ឬវត្ថុមុតស្រួចដែលអ្នកចង់បោះចោល ដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងដោយកម្មវិធីរបស់យើង។
 • ការស្នើសុំពិនិត្យរកហានិភ័យ ឬការក្លែងបន្លំជាសក្ដានុពល។
 • ផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មាន ឬការផ្សព្វផ្សាយ និងការអប់រំទាក់ទងនឹងសេវាកម្មរបស់យើង។

យើងនឹងមិនប្រមូលប្រភេទព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនបន្ថែមទៀត ឬប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដែលយើងបានប្រមូលសម្រាប់គោលបំណងដែលខុសគ្នាជាសារវន្ត មិនទាក់ទងគ្នា ឬមិនត្រូវគ្នាដោយមិនជូនដំណឹងដល់អ្នកនោះទេ។

របៀបដែលយើងចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

យើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយភាគីទីបីសម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មនៃការផ្តល់សេវាកម្មរបស់យើងដល់អ្នក និងការដំណើរការកម្មវិធីរបស់យើង។ នៅពេលដែលយើងបញ្ចេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មខាងមុខ យើងចុះកិច្ចសន្យាដែលរៀបរាប់អំពីគោលបំណង និងតម្រូវឱ្យអ្នកទទួលរក្សាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននោះជាសម្ងាត់ ហើយមិនប្រើវាសម្រាប់គោលបំណងណាមួយលើកលែងតែការអនុវត្តកិច្ចសន្យា។ យើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយភាគីទីបីពីប្រភេទដូចខាងក្រោម៖

 • អង្គភាពរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋ និងខោនធីដូចជាក្រសួងសុខាភិបាល។
 • ក្រុមហ៊ុនឱសថដែលផ្តល់មូលនិធិដល់សេវាកម្មកម្មវិធី។
 • ប្រតិបត្តិការ ការបំពេញ និងអាជីវករអ្នកលក់។
 • សវនករជាភាគីទីបីបានចូលរួមតាមដានកម្មវិធី។

យើងនឹងចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតាមតម្រូវការ ដើម្បីអនុវត្តតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិថ្នាក់រដ្ឋ មូលដ្ឋាន ឬសហព័ន្ធដែលចូលជាធរមាន។ ឧទាហរណ៍ យើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អ្នកដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងដីកាកោះហៅ ដីកាឆែកឆេរ ឬសំណើស្របច្បាប់ផ្សេងទៀតសម្រាប់ព័ត៌មានដែលយើងទទួល ឬដើម្បីការពារសិទ្ធិ និងផលប្រយោជន៍របស់យើង។

របៀបដែលយើងរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

គម្រោង MED-Project រក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយប្រុងប្រយ័ត្ន និងដោយការពិចារណាត្រឹមត្រូវ។ យើងធ្វើអ៊ិនគ្រីប និងរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅលើម៉ាស៊ីនមេផ្អែកលើសេវាក្លោដដែលមានសុវត្ថិភាព។

ប្រភេទនៃប្រភពប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

ប្រភេទនៃប្រភពប្រមូលព័ត៌មានរួមមាន៖

 • អតិថិជនដោយផ្ទាល់
 • អ្នកផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិត
 • អ្នកផ្តល់សេវាវិភាគទិន្នន័យ
 • អង្គភាពរដ្ឋាភិបាល
 • ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ និងវេទិកា

ការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយនេះ

គម្រោង MED-Project រក្សាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នគោលការណ៍នេះពីពេលមួយទៅពេលមួយ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្តូរការអនុវត្តរបស់យើង ឬតាមតម្រូវការរបស់ច្បាប់។ គម្រោង MED ទទួលយកការបន្តការប្រើប្រាស់គេហទំព័រដោយអ្នកបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងជាការព្រមព្រៀងពីអ្នក និងយល់ព្រមចំពោះការផ្លាស់ប្តូរទាក់ទងនឹងគោលការណ៍នេះ។

សូមទាក់ទងមកយើង

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការអនុវត្តភាពឯកជនរបស់យើង ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ ឬប្រសិនបើអ្នកចង់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹង ឬដាក់សំណើ សូមទាក់ទងមកយើងតាមវីធីណាមួយក្នុងចំណោមវិធីដូចខាងក្រោមនេះ៖

ទូរសព្ទតាមលេខ (833) 633-7765

អ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន legalaffairs@med-project.org

តាមអ៊ីមែលទៅកាន់៖
MED-Project, LLC
1800 M Street NW, Suite 400
Washington, D.C. 20036

សិទ្ធិរបស់អតិថិជនរដ្ឋ CALIFORNIA

ចំណាំ៖ បើអ្នកមិនមែនជាពលរដ្ឋនៃរដ្ឋ California សិទ្ធិខាងក្រោមមិនអនុវត្តចំពោះអ្នកទេ។

ការចូលប្រើព័ត៌មានពិសេស និងសិទ្ធិចល័តព័ត៌មាន

អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំឱ្យយើងបញ្ចេញព័ត៌មានជាក់លាក់ដល់អ្នកអំពីការប្រមូល និងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយយើងក្នុងរយៈពេល 12 ខែកន្លងមកនេះ។ ពេលដែលយើងទទួលបាន និងបញ្ជាក់ពីសំណើអតិថិជនដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានរបស់អ្នកហើយ យើងនឹងបញ្ចេញព័ត៌មានដល់អ្នក៖

 • ប្រភេទនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងបានប្រមូលអំពីអ្នក។
 • ប្រភេទនៃប្រភពសម្រាប់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងបានប្រមូលអំពីអ្នក។
 • គោលបំណងនៃអាជីវកម្ម ឬពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងសម្រាប់ប្រមូល ឬលក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននោះ។
 • ប្រភេទនៃភាគីទីបីដែលយើងចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននោះជាមួយ។
 • ផ្នែកជាក់លាក់នៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងបានប្រមូលអំពីអ្នក (ហៅផងដែរថាការស្នើសុំចល័តទិន្នន័យ)។
 • បើយើងបានបញ្ចេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្ម ប្រភេទព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រភេទនីមួយៗនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកទទួលបានទទួល។

សិទ្ធិស្នើសុំការលុបចោល

អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំឲ្យយើងលុបព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយរបស់អ្នក ដែលយើងបានប្រមូលពីអ្នក និងរក្សាទុកដោយគោរពតាមការលើកលែងមួយចំនួន។ ពេលដែលយើងបានទទួល និងបញ្ជាក់ពីសំណើអតិថិជនដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានរបស់អ្នករួចហើយ យើងនឹងលុប (និងណែនាំអ្នកផ្តល់សេវាកម្មរបស់យើងឱ្យលុប) ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកពីកំណត់ត្រារបស់យើង លុះត្រាតែមានការអនុវត្តការលើកលែង។ យើងអាចបដិសេធសំណើលុបចោលរបស់អ្នក ប្រសិនបើការរក្សាទុកព័ត៌មានចាំបាច់សម្រាប់យើង ឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្មរបស់យើងចំពោះ៖

 • បំពេញប្រតិបត្តិការដែលយើងបានប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ផ្តល់នូវទំនិញ ឬសេវាកម្មដែលអ្នកបានស្នើសុំ។
 • ចាត់វិធានការដែលបានរំពឹងទុកដោយសមហេតុផលនៅក្នុងបរិបទនៃទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មបន្តរបស់យើងជាមួយអ្នក បំពេញលក្ខខណ្ឌនៃការធានាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬការប្រមូលយកផលិតផលមកវិញ ដែលធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់សហព័ន្ធ ឬអនុវត្តកិច្ចសន្យារបស់យើងជាមួយអ្នក។
 • ស្វែងរកឧប្បត្តិហេតុសន្តិសុខ ការពារប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពព្យាបាទ ការបោកបញ្ឆោត ការក្លែងបន្លំ ឬសកម្មភាពខុសច្បាប់ ឬកាត់ទោសអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពបែបនេះ។
 • បំបាត់កំហុសផលិតផល ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងជួសជុលកំហុសដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់មុខងារដែលមានស្រាប់។
 • អនុវត្តសិទ្ធិនិយាយដោយសេរីធានានូវសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ទៀតក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនិយាយដោយសេរីរបស់ពួកគេ ឬប្រើសិទ្ធិផ្សេងទៀតដែលចែងដោយច្បាប់។
 • អនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីភាពឯកជននៃការទំនាក់ទំនងតាមអេឡិចត្រូនិករដ្ឋ California (ក្រមព្រហ្មទណ្ឌរដ្ឋ California មាត្រាទី § 1546 et. seq.)។
 • ចូលរួមក្នុងការស្រាវជ្រាវជាសាធារណៈ ឬតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រដោយមានការត្រួតពិនិត្យដោយដៃគូ ជាប្រវត្តិសាស្រ្ត ឬស្ថិតិដើម្បីជាប្រយោជន៍សាធារណៈដែលគោរពយ៉ាងតឹងរ៉ឹងតាមក្រមសីលធម៌ និងច្បាប់នៃភាពឯកជនដែលចូលជាធរមានទាំងអស់នៅពេលដែលការលុបព័ត៌មានអាចបណ្តាលឲ្យមិនអាចអនុវត្តបាន ឬប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់លទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវ ប្រសិនបើអ្នកបានផ្តល់ការយល់ព្រមដែលបានជម្រាបជូនពីមុន។
 • អនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់ផ្ទៃក្នុងផ្ដាច់មុខ ដែលសមស្របហេតុផលជាមួយនឹងការរំពឹងទុករបស់អតិថិជនផ្អែកលើទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយយើង។
 • គោរពតាមកាតព្វកិច្ចច្បាប់។
 • ធ្វើឱ្យផ្នែកផ្ទៃក្នុង និងផ្នែកច្បាប់ផ្សេងទៀតប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននោះដែលត្រូវនឹងបរិបទដែលអ្នកបានផ្តល់ជូន។

ការប្រើសិទ្ធិចូលដំណើរការ ការចល័តទិន្នន័យ និងសិទ្ធិលុប

ដើម្បីប្រើសិទ្ធិចូលដំណើរការ ការចល័តទិន្នន័យ និងសិទ្ធិលុប ដូចដែលមានចែងខាងលើ សូមបញ្ជូនសំណើអតិថិជនដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានមកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈ៖

 • ទូរសព្ទមកយើងតាមលេខ (833) 633-7765។
 • ផ្ញើអ៊ីមែលមកយើងតាម legalaffairs@med-project.org

មានតែអ្នក ឬនរណាម្នាក់ដែលមានការអនុញ្ញាតស្របច្បាប់ដើម្បីជំនួសអ្នកប៉ុណ្ណោះទើបអាចបង្កើតសំណើអតិថិជនដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានទាក់ទងនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ អ្នកក៏អាចបង្កើតសំណើអតិថិជនដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានជំនួសកូនជាអនីតិជនរបស់អ្នកបាន។ អ្នកអាចតែងតាំងភ្នាក់ងារដែលមានការអនុញ្ញាតដោយផ្តល់ឱ្យយើងនូវលិខិតបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់។

អ្នកអាចធ្វើបានត្រឹមតែសំណើអតិថិជនដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានសម្រាប់ការចូលប្រើ ឬការចល័តទិន្នន័យពីរដងក្នុងរយៈពេល 12 ខែប៉ុណ្ណោះ។ សំណើអតិថិជនដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានត្រូវតែ៖

 • ផ្តល់នូវព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចឱ្យយើងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយសមហេតុផលបានថា អ្នកជាជនដែលយើងបានប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ឬអ្នកតំណាងដែលមានការអនុញ្ញាត
 • តម្រូវការផ្ទៀងផ្ទាត់អាចរួមមានឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន និង/ឬលេខទូរសព្ទ
 • រៀបរាប់ពីសំណើរបស់អ្នកដោយលម្អិតគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចឱ្យយើងយល់ វាយតម្លៃ និងឆ្លើយតបនឹងសំណើនេះបានត្រឹមត្រូវ។

យើងមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងការស្នើសុំរបស់អ្នក ឬផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទេ ប្រសិនបើយើងមិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ ឬសិទ្ធិអំណាចរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើការស្នើសុំ និងបញ្ជាក់ពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទាក់ទងនឹងអ្នក។

យើងនឹងប្រើប្រាស់តែព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានផ្តល់ជូននៅក្នុងសំណើអតិថិជនដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ ឬសិទ្ធិអំណាចរបស់អ្នកស្នើសុំដើម្បីធ្វើការស្នើសុំ។

ការកំណត់ពេលវេលា និងទម្រង់នៃការឆ្លើយតប

យើងព្យាយាមឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើអតិថិជនដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានក្នុងរយៈពេលសែសិបប្រាំ (45) ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានសំណើនេះ។ ប្រសិនបើយើងត្រូវការពេលវេលាច្រើនជាងនេះ (រហូតដល់ 90 ថ្ងៃ) យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីមូលហេតុ និងរយៈពេលនៃការពន្យារពេលជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។

យើងនឹងផ្តល់ការឆ្លើយតបជាលាយលក្ខណ៍អក្សរតាមអ៊ីមែល ឬតាមអេឡិចត្រូនិកតាមជម្រើសរបស់អ្នក។

រាល់ការបញ្ចេញព័ត៌មានដែលយើងផ្តល់ជូននឹងធានារយៈពេលតែ 12 ខែប៉ុណ្ណោះមុននឹងទទួលបានសំណើអតិថិជនដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាន។ ការឆ្លើយតបដែលយើងផ្តល់ជូនក៏នឹងពន្យល់ពីហេតុផលដែលយើងមិនអាចអនុវត្តតាមការស្នើសុំផងដែរ ប្រសិនបើអាច។ សម្រាប់ការស្នើសុំចល័តទិន្នន័យ យើងនឹងជ្រើសរើសទម្រង់មួយដើម្បីផ្តល់នូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលត្រៀមអាចប្រើបាន ហើយគួរតែអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបញ្ជូនព័ត៌មានពីអង្គភាពមួយទៅអង្គភាពមួយផ្សេងទៀតដោយគ្មានឧបសគ្គ។

យើងមិនគិតថ្លៃលើការដំណើរការ ឬឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើអតិថិជនដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានរបស់អ្នកទេ លើកលែងតែវាហួសប្រមាណ ច្រំដែល ឬគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់។ ប្រសិនបើយើងសម្រេចថា សំណើនេះធានាថ្លៃសេវា យើងនឹងប្រាប់អ្នកពីមូលហេតុដែលយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តនោះ ហើយផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការប៉ាន់តម្លៃមុនពេលបំពេញសំណើរបស់អ្នក។

យើងមិន ហើយមិនដែលបានលក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលណាមួយឡើយ។

គ្មានការរើសអើង

យើងនឹងមិនរើសអើងអ្នកចំពោះការប្រើសិទ្ធិ CCPA ណាមួយរបស់អ្នកឡើយ។ លើកលែងតែត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយ CCPA យើងនឹងមិន៖

 • បដិសេធទំនិញ ឬសេវាកម្មរបស់អ្នក។
 • គិតប្រាក់ពីអ្នកសម្រាប់ទំនិញ ឬសេវាកម្មដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃដល់អ្នកចូលរួមទាំងអស់រួមទាំងតាមរយៈការផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ ឬការដាក់ពិន័យ។
 • ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវកម្រិត ឬគុណភាពនៃទំនិញ ឬសេវាកម្មខុសគ្នា។
 • ណែនាំថា អ្នកអាចទទួលបានកម្រិត ឬគុណភាពទំនិញ ឬសេវាកម្មខុសគ្នា។

ការផ្លាស់ប្តូរការជូនដំណឹងអំពីភាពឯកជនរបស់យើង

យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីភាពឯកជននេះតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់យើង និងនៅពេលណាមួយក៏បាន។ នៅពេលដែលយើងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីភាពឯកជននេះ យើងនឹងបង្ហោះសេក្តីជូនដំណឹងដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅលើគេហទំព័រ ហើយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកាលបរិច្ឆេទដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៃសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ។ ការបន្តប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងបន្ទាប់ពីការបង្ហោះការផ្លាស់ប្តូរបង្កើតជាការយល់ព្រមទទួលរបស់អ្នកចំពោះការផ្លាស់ប្តូរ។