ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਗਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

decorative image of medication