ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨਿੱਜਤਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

MED-Project ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ MED-Project ਜਨਤਕ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ med-project.org (“ਸਾਈਟ”) 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। MED-Projec ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। ਸਾਈਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ:

MED-Project, LLC
1800 M Street NW, Suite 400
Washington, D.C. 20036

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਨਾਖਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਵੈਚਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, IP ਪਤਾ, ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੁੱਝ ਕੂਕੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ "ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਣਕਾਰੀ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

 1. “ਕੂਕੀਜ਼” ਉਹ ਡੇਟਾ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੂਕੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੁਮਨਾਮ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੂਕੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ http://www.allaboutcookies.org'ਤੇ ਜਾਓ।.
 2. “ਲੌਗ ਫ਼ਾਈਲਾਂ” ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ IP ਪਤਾ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਹਵਾਲਾ/ਨਿਕਾਸ ਪੰਨੇ, ਸਥਾਨ, ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ/ਸਮਾਂ ਛਾਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 3. “ਵੈੱਬ ਬੀਕਨ”, “ਟੈਗ”, ਅਤੇ “ਪਿਕਸਲ” ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੌਗ-ਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਮੇਲ-ਬੈਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮੇਲ-ਬੈਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਬੈਕ ਪੈਕੇਜ(ਜਾਂ) ਦੀ ਕਿਸਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

 • ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ।
 • ਮੇਲ-ਬੈਕ ਪੈਕੇਜ਼ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੰਬਰ।
 • ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਿਤੀ।
 • ਮੇਲ-ਬੈਕ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਿਤੀ(ਆਂ)।
 • ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਮੇਲ-ਬੈਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ "ਬੇਨਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਗਈ "ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ" ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ

ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ IP ਪਤਾ)।

ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਬੇਨਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲਈ ਮੇਲ-ਬੈਕ ਪੈਕੇਜ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜੋੋ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 • ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਆਊਟਰਿਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ।

ਅਸੀਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਿੰਨ, ਅਸੰਬੰਧਤ, ਜਾਂ ਅਸੰਗਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

 • ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੈਲਥ।
 • ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਸੰਚਾਲਨ ਪੂਰਤੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ।
 • ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਔਡੀਟਰਾਂ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਗੂ ਰਾਜ, ਸਥਾਨਕ, ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਮਨ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

MED-Project ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਲਾਉਡ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਏਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਰੋਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਰੋਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:

 • ਸਿੱਧਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੋਂ
 • ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ
 • ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਤਾ
 • ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
 • ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

MED-Project ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬਤ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। MED-Project ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੀਆਂ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

(833) 633-7765 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ

ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ legalaffairs@med-project.org'ਤੇ

ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ:
MED-Project, LLC
1800 M Street NW, Suite 400
Washington, D.C. 20036

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਨੋਟ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪੋਰਟਅਬਿਲਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਦੀਕਕਰਨ ਯੋਗ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ:

 • ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
 • ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
 • ਉਸ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਧੰਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਉਦੇਸ਼।
 • ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
 • ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। (ਡੇਟਾ ਪੋਰਟਅਬਿਲਿਟੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ)।
 • ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਅਧਿਕਾਰ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਈਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਦੀਕਕਰਨ ਯੋਗ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ (ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ) ਤੋਂ ਮਿਟਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ(ਵਾਂ) ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ:

 • ਉਸ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉੱਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਰਾਰ ਕਰਨ ਲਈ।
 • ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਦੁਰਭਾਵਨਾ, ਭਰਮਪੂਰਨ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਂ ਅਵੈਧ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ।
 • ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡੀਬੱਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਛਿਤ ਕਾਰਜਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
 • ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੌਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਐਕਟ (Cal. Penal Code § 1546 et. seq.) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ।
 • ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਸਹਿਕਰਮੀ-ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ, ਜਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਕਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਜਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।
 • ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਂਤਰਿਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੇਖਾਬੱਧ ਹੈ।
 • ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ।
 • ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਆਂਤਰਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਜਿਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਪਹੁੰਚ, ਡੇਟਾ ਪੋਰਟਅਬਿਲਿਟੀ, ਅਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ

ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਪਹੁੰਚ, ਡੇਟਾ ਪੋਰਟਅਬਿਲਿਟੀ, ਅਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਹੀਂ ਤਸਦੀਕਯੋਗ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੇਨਤੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ:

ਸਿਰਫ਼ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸਦੀਕਯੋਗ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸਦੀਕਯੋਗ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਕੇ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਏਜੰਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਪੋਰਟਅਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਤਸਦੀਕਯੋਗ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਸਦੀਕਯੋਗ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ, ਜਿਸਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋ,
 • ਤਸਦੀਕੀਕਰਨ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਦੱਸੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਕਰਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਦੀਕਯੋਗ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟ

ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪੰਤਾਲੀ (45) ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਸਦੀਕਯੋਗ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ (90 ਦਿਨ ਤੱਕ), ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਭੇਜਾਂਗੇ।

ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਖ਼ੁਲਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੀ ਆਵੇਗੀ, ਜੋ ਤਸਦੀਕਯੋਗ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰਣਾਂਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਡੇਟਾ ਪੋਰਟਅਬਿਲਿਟੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਦੀਕਯੋਗ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਾਧਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਲਈ ਫੀਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਂਗੇ।

ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ।

ਵਿਤਕਰਾ-ਰਹਿਤ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ CCPA ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ CCPA ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ।
 • ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਗਤ ਲੈਣੀ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ।
 • ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।

ਸਾਡੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨਿੱਜਤਾ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿੱਜਤਾ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।