Makipag-ugnay sa

Kung nakakaranas ka ng isang medikal na emergency, mangyaring i-dial ang 911. Kung hindi ka nakararanas ng emergency ngunit may hinala kang ikaw o isang miyembro ng pamilya mo ay nakalunon ng bagay na nakakalason, pakitawagan ang Poison Control sa 1 (800)-222-1222.

Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa iyong gamot, mangyaring tawagan ang iyong provider ng pangangalagang pangkalusugan.

Para sa mga sagot sa mga kadalasang itinatanong tungkol sa MED-Project, mag-click dito.

Mga Lokasyong Madaling Puntahan

Kung isa kang kasalukuyang kiosk drop-off site, o isang retail na botika, ospital/klinika na may sariling botika o ahensiya ng pagappatupad sa batas na interesadong mag-host ng isang kiosk, makipag-ugnayan kay:

Dr. Victoria Travis, PharmD, MS, MBA
Pambansang Direktor ng Programa
MED-Project LLC
Telepono: 1 (833) MED-PROJECT or 1 (833) 633-7765
Fax: 1 (866) 633-1812
Mag-email ng mga tanong sa pagtatapon ng gamot: victoria@med-project.org

Mga Tagagawa ng Gamot

Kung isa kang drug producer na interesadong lumahok sa MED-Project Stewardship Plan, makipag-ugnayan sa:

Telepono: 1 (202) 495-3131
Email: compliance@med-project.org

Mga Producer ng Matatalim

Kung isa kang producer ng matatalim o isang producer ng mga gamot na karaniwang ini-iniksiyon sa lugar ng pangangalaga ng katawan at binebenta sa hurisdiksyon at interesadong lumahok sa isang product stewardship plan ng MED-Project, makipag-ugnayan sa:

Telepono: 1 (202) 495-3131
Email: compliance@med-project.org