FAQs

Ano ang MED-Project?

Ang MED-Project ay ang entidad na nagpapatupad ng Plano ng Pangangasiwa ng Produkto, kabilang ang edukasyon at pagpoprograma ng pagtulong.

Ano ang dapat kong gawin kung mayroon akong medikal na emergency?

Kung sa palagay mo ay nakalunok ka ng isang bagay na nakakalason, makipag-ugnayan kaagad sa mga serbisyong pang-emergency. Mangyaring i-dial ang 911 o makipag-ugnayan sa iyong lokal na sentro ng pagkontrol sa lason.

Ano ang dapat kong gawin kung sa palagay ko ay nakalunok ako ng isang bagay na nakakalason?

Kung sa palagay mo ay nakalunok ka ng isang bagay na nakakalason, makipag-ugnayan kaagad sa mga serbisyong pang-emergency. Mangyaring i-dial ang 911 o makipag-ugnayan sa iyong lokal na sentro ng pagkontrol sa lason.

Ano ang dapat kong gawin kung sa palagay ko’y mayroon akong kasambahay na natusok ng matalim na bagay?

  1. Hugasan agad ang nasugat na bahagi gamit ang tubig at sabon o gumamit ng skin disinfectant (antiseptic) gaya ng rubbing alcohol o hand sanitizer.
  2. Humingi agad ng atensiyong medikal sa pamamagitan ng pagtawag sa iyong doktor o lokal na ospital.
Sundin ang parehong mga tagubilin na ito kung matagyan ng dugo o iba pang likido ng katawan ang mga mata mo, ilong, bibig, o balat. Para sa mas maraming impormasyon sa mga virus at pagppigil sa pagkakatusok ng mga karayom, bumisita sa website ng Food and Drug Administration. Para sa mas maraming impormasyon sa mga virus at pagppigil sa pagkakatusok ng mga karayom, bumisita sa website ng Food and Drug Administration. (mag-click dito)

Ano ang dapat kong gawin kung nakalunok ang aking alagang hayop ng gamot?

Kung naniniwala ka na nakalunok ang iyong alagang hayop ng gamot na pantao o panghayop na hindi nilalayon na gamitin ng iyong alaga, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong beterinaryo o sa lokal na hotline ng para sa pagkontrol sa lason sa hayop.

Sino ang dapat kong tawagan kung may tanong ako tungkol sa gamot ko o sa mga matatalim?

Pakidulog ang lahat na tanong kaugnay ng gamot moat matatalim sa tagapaglaan ng pangangalaga ng kalusugan mo.

Saan ako makahahanap ng impormasyon tungkol sa ligtas na pagtatapon ng mga gamot o matatalim?

Dapat mong sundin ang anumang tagubilin sa pag-iimbak na ibinigay ng iyong provider ng pangangalagang pangkalusugan at anumang nakasulat na tagubilin na kasama ng iyong gamot o nakalista sa packaging nito.

Bilang karagdagan, maraming ahensya ng gobyerno ang nagbibigay ng impormasyon tungkol sa ligtas na pag-iimbak ng gamot. Kabilang sa mga posibleng pinagkukunan ang pahina ng impormasyon ng National Institutes of Health at ang pahina ng impormasyon ng Center for Disease Control.

Maaari ko bang i-flush ang gamot ko o ang matatalim sa inodoro?

Huwag i-flush sa inodoro ang mga niresetang gamot maliban kung partikular na inuutos ito sa iyo sa eetiketa, package o insert ng package. Huwag kailanman maglalagay ng matatalim na bagay sa basura o sa recycling, at huwag kailanman i-flush ang mga ito sa inodoro.

Dapat ko bang alisin ang personal na impormasyon ko bago itapon ang gamot ko o matatalim?

Pakialis ang lahat ng impormasyong personal at nakatutukoy mula sa mga etiketa at/o packaging bago itapon ang mga paso o di-nais na gamot.

Saan pa ako makahahanap ng impormasyon tungkol sa ligtas na pagtatapon ng mga paso o di-nais na gamot o matatalim?

Nagbibigay ang ilang ahensya ng gobyerno ng impormasyon tungkol sa ligtas na pagtatapon ng gamot. Sumangguni sa website ng FDA para sa mas maraming impormasyon: “Mga Update sa Mamimili: Paano Itatapon ang Mga Di-nagamit na Gamot.” Sumangguni sa website ng FDA para sa mas maraming impormasyon: “Mga Update sa Mamimili: Paano Itatapon ang Mga Di-nagamit na Gamot.”

Nagbibigay ang ilang ahensya ng gobyerno ng impormasyon tungkol sa ligtas na pagtatapon ng gamot. Sumangguni sa website ng FDA para sa mas maraming impormasyon: “Mga Update sa Mamimili: Paano Itatapon ang Mga Di-nagamit na Gamot.” Nagbibigay ang ilang ahensiya ng gobyerno ng impormasyon tungkol sa ligtas na pagtatapon ng matatalim. Sumangguni sa website ng FDA (“Mga Karayom at Iba Pang Matatalim (Ligtas na Pagtatapon sa Labas ng Lokasyon ng Pangangalaga sa Kalusugan)”). Sumangguni sa website ng FDA (“Mga Karayom at Iba Pang Matatalim (Ligtas na Pagtatapon sa Labas ng Lokasyon ng Pangangalaga sa Kalusugan)”).

Mayroon akong tanong na hindi nasagot ng website ng MED-Project. Mayroon ba akong makaka-ugnayan kung may tanong ako tungkol sa MED-Project?

Para sa marami pang impormasyon, pakitawagan ang 1-844-MED-PROJECT.