Tumutulong ang mga gamot sa paglunas sa mga sakit, pamamahala ng mga pabalik-balik na kondisyon, at pagpapbuti ng kalusugan at kapakanan para sa milyun-milyong Amerikano. Napakahalagang inumin ng mga pasyente ang kanilang mga gamot ayon sa inireseta ng kanilang provider ng pangangalagang pangkalusugan. Gayunpaman, kung mayroon kang gamot na nag-expire na o hindi na nais o Matutulis na baga, mahalaga at madali ang tamang pagtatapon

.
Unwanted Medications and Sharps