Mga Lokasyong Madaling Puntahan

Pumapayag ang mga site ng community kiosk drop-off na dalhin ng mga pasyente ang mga paso o di-nais na gamot sa mga lokasyon na madaling puntahan para sa wastong pagtatapon. Maaari rin pumunta ang mga residente sa mga piling lokasyon para humiling ng Mail-Back Package para sa mga paso o di-nais na gamot.

GAMOT

TINATANGGAP: Mga gamot na nasa anyong naka-dosis, maliban sa mga kinilala bilang Hindi Tinanggap sa ibaba, sa orihinal na lalagyan nito o nakaselyong bag.

HINDI TINATANGGAP: Mga halamang-gamot, bitamina, suplemento, kosmetiko, iba pang produkto para sa pangangalaga sa sarili, mga aparatong medikal, baterya, mga thermometer na nagtataglay ng mercury, matatalim na bagay, mga ipinagbabawal na gamot, at mga produkto para sa kuto ng alagang hayop.

Kung naglilipat ng mga gamot sa isang selyadong bag, pakitiyak na i-recycle ang lahat ng naiwang packaging.

Ipasok ang zip code mo sa ibaba, para makahanap ng mga lokasyon na madaling puntahan.