Mga Lokasyong Madaling Puntahan

Pumapayag ang mga site ng community kiosk drop-off na dalhin ng mga pasyente ang mga paso o di-nais na gamot sa mga lokasyon na madaling puntahan para sa wastong pagtatapon.

GAMOT

TINATANGGAP: Mga gamot na nasa anyong naka-dosis, maliban sa mga kinilala bilang Hindi Tinanggap sa ibaba, sa orihinal na lalagyan nito o nakaselyong bag.

HINDI TINATANGGAP: Mga halamang-gamot, bitamina, suplemento, kosmetiko, iba pang produkto para sa pangangalaga sa sarili, mga aparatong medikal, baterya, mga thermometer na nagtataglay ng mercury, matatalim na bagay, at ipinagbabawal na gamot.

Kung naglilipat ng mga gamot sa isang selyadong bag, pakitiyak na i-recycle ang lahat ng naiwang packaging.

Para sa marami pang impormasyon tungkol sa Safe Medicine Disposal Ordinance ng County ng San Mateo, pakitingnan ang: www.smchealth.org/rxdisposal

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa pagtapon ng sharps sa County ng San Mateo, pumunta sa: www.smchealth.org/sharps

Ipasok ang zip code mo sa ibaba, para makahanap ng mga lokasyon na madaling puntahan.