MEDmadalas na tanong

Ano ang MED-Project?

Ang MED-Project ay ang entidad na nagpapatupad ng Plano ng Pangangasiwa ng Produkto, kabilang ang edukasyon at pagpoprograma ng pagtulong.

Ano ang dapat kong gawin kung mayroon akong medikal na emergency?

Kung sa palagay mo ay nakalunok ka ng isang bagay na nakakalason, makipag-ugnayan kaagad sa mga serbisyong pang-emergency. Mangyaring i-dial ang 911 o makipag-ugnayan sa iyong lokal na sentro ng pagkontrol sa lason.

Ano ang dapat kong gawin kung sa palagay ko ay nakalunok ako ng isang bagay na nakakalason?

Kung sa palagay mo ay nakalunok ka ng isang bagay na nakakalason, makipag-ugnayan kaagad sa mga serbisyong pang-emergency. Mangyaring i-dial ang 911 o makipag-ugnayan sa iyong lokal na sentro ng pagkontrol sa lason.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalunok ang aking alagang hayop ng gamot?

Kung naniniwala ka na nakalunok ang iyong alagang hayop ng gamot na pantao o panghayop na hindi nilalayon na gamitin ng iyong alaga, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong beterinaryo o sa lokal na hotline ng para sa pagkontrol sa lason sa hayop.

Sino ang dapat kong tawagan para sa tanong tungkol sa aking gamot?

Pakidulog ang lahat na tanong kaugnay ng gamot mo sa tagapaglaan ng pangangalaga ng kalusugan mo.

Saan ako makakahanap ng impormasyon tungkol sa ligtas na pag-iimbak ng gamot?

Dapat mong sundin ang anumang tagubilin sa pag-iimbak na ibinigay ng iyong provider ng pangangalagang pangkalusugan at anumang nakasulat na tagubilin na kasama ng iyong gamot o nakalista sa packaging nito.

Bilang karagdagan, maraming ahensya ng gobyerno ang nagbibigay ng impormasyon tungkol sa ligtas na pag-iimbak ng gamot. Kabilang sa mga posibleng pinagkukunan ang pahina ng impormasyon ng National Institutes of Health at ang pahina ng impormasyon ng Center for Disease Control.

Dapat ko bang alisin ang aking personal na impormasyon bago itapon ang aking gamot?

Pakialis ang lahat ng impormasyong personal at nakatutukoy mula sa mga etiketa at/o packaging bago itapon ang mga paso o di-nais na gamot.

Paano ko itatapon ang mga paso o di-nais na gamot?

Pakibisita ang website namin (www.med-project.org) para sa mas maraming impormasyon tungkol sa mga item na maaaring itapon sa inyong lugar.

Saan ang mga lokasyon ng pagtatapon ng MED-Project na pinakamalapit sa akin?

Nagbibigay ang MED-Project ng mga lokasyon ng pagtatapon sa inyong komunidad. Para sa mas maraming impormasyon, pakibisita ang seksiyon na Mga Lokasyon na Madaling Puntahan ng aming website (www.med-project.org). Para sa mas maraming impormasyon, pakibisita ang seksiyon na Mga Lokasyon na Madaling Puntahan ng aming website (mag-click dito).

Kakailanganin ko bang gumastos upang maitapon ang aking mga gamot na nag-expire na o hindi na nais?

Walang magiging bayarin para sa pagtatapon ng mga di-nais na gamot mo sa pamamagitan ng programang MED-Project.

Maaari ko bang i-flush ang gamot ko sa inidoro?

Huwag i-flush sa inodoro ang mga niresetang gamot maliban kung partikular na inuutos ito sa iyo sa eetiketa, package o insert ng package.

Hindi ako makapupunta sa isang kiosk o makadadalo sa isang take-back event. Paano ko itatapon ang aking mga gamot na nag-expire na o hindi na nais?

Tumawag sa 1-844-MED-PROJECT o bumisita sa seksiyon na Mail-Back ng aming website (mag-click dito) para sa marami pang impormasyon tungkol sa mga magagamit na serbisyong Mail-Back.

Mayroon akong tanong na hindi nasagot ng website ng MED-Project. Mayroon ba akong makaka-ugnayan kung may tanong ako tungkol sa MED-Project?

Para sa marami pang impormasyon, pakitawagan ang 1-844-MED-PROJECT.

Saan pa ako makakahanap ng impormasyon tungkol sa ligtas na pagtatapon ng mga gamot na nag-expire na o hindi na nais?

Nagbibigay ang ilang ahensya ng gobyerno ng impormasyon tungkol sa ligtas na pagtatapon ng gamot. Sumangguni sa website ng FDA para sa mas maraming impormasyon: “Mga Update sa Mamimili: Paano Itatapon ang Mga Di-nagamit na Gamot.” Sumangguni sa website ng FDA para sa mas maraming impormasyon: “Mga Update sa Mamimili: Paano Itatapon ang Mga Di-nagamit na Gamot.”

Ano ang inirerekomenda para sa ligtas na pagtatapon ng mga paso o di-nais na gamot sa San Mateo County?

Dapat na isaisip ang mga sumusunod na opsiyon sa pagtatapon at pagkasunod-sunod kapag nagtatapon ng mga paso o di-nais na gamot:

Suriin ang Pakete: Kung mayroong anumang partikular na tagubilin para sa pagtatapon na nasa etiketa, package, o package insert, sundin ang mga tagubilin na iyon.

Huwag i-flush ang mga nakaresetang gamot sa inodoro maliban kung partikular na inutos ito sa iyo sa package.

Para maprotektahan ang privacy mo, pinapaalala sa mga mamimili na alisin ang lahat ng impormasyong nakatutukoy sa pagkakakilanlan sa mga etiketa o packaging ng gamot bago itapon ang mga di-nais na gamot.

Mga Lokasyong Madaling Puntahan: Nagbibigay-daan ang mga community kiosk drop-off site na madala ng mga residente ang mga paso o di-nais na gamot sa mga libre at maginhawang lokasyon para sa wastong pagtatapon. Para sa mas maraming impormasyon, pakibisita ang seksiyon na Mga Lokasyon na Madaling Puntahan ng aming website (mag-click dito).

Mga Mail-Back Package: Maaaring nakahanda ang mga serbisyong Mail-Back sa mga residente kapag hiniling. For more information, please visit the Mail-Back section of our website.

Saan ako makahahanap ng impormasyon tungkol sa Prop 65 ng California?

Nagbibigay ang Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) ng California ng impormasyon tungkol sa Proposition 65. Maa-access ang impormasyon gamit ang Proposition 65 web site ng OEHHA. (mag-click dito)