Mga Lokasyong Madaling Puntahan

Pumapayag ang mga community site ng kiosk drop-off na dalhin ng mga pasyente ang mga paso o di-nais na gamot o matatalim na bagay sa mga lokasyon na madaling puntahan para sa wastong pagtatapon.

GAMOT

TINATANGGAP: Mga gamot na nasa anyong naka-dosis, maliban sa mga kinilala bilang Hindi Tinanggap sa ibaba, sa orihinal na lalagyan nito o nakaselyong bag.

HINDI TINATANGGAP: Mga halamang-gamot, bitamina, suplemento, kosmetiko, iba pang produkto para sa pangangalaga sa sarili, mga aparatong medikal, baterya, mga thermometer na nagtataglay ng mercury, matatalim na bagay, at ipinagbabawal na gamot.

Kung naglilipat ng mga gamot sa isang selyadong bag, pakitiyak na i-recycle ang lahat ng naiwang packaging.

MATATALIM NA BAGAY

TINATANGGAP: Ang mga matatalim (gaya ng mga hypodermic needle, pen needle, pre-loaded sharp, auto-injector, intravaneous needle, lancet, at iba pang mga aparatong ginagamit para tumusok sa balat para sa pagkuha ng dugo o paglapat ng gamot) na nilalaman ng mga sisidlang aprubado ng U.S. Food and Drug Administration.

HINDI TINATANGGAP: Mga kontroladong sustansya, mga paso o di-nais na gamot na hindi nakapaloob sa matatalim na bagay, at matatalim na bagay na walang lalagyan na hindi nakapaloob sa mga sisidlang aprubado ng U.S. Food and Drug Administration.

Dapat na gawa sa matibay na plastik ang lahat ng lalagyan ng matatalim; naisasara gamit ang mahigpit at di-nabubutas na takip na hindi makalalabas ang matatalim; nakapatayo matatag habang ginagamit; hindi tumatagas; at wasto ang pagkaka-label na "sharps waste" o may biohazard symbol at may salitang "BIOHAZARD” para babala na may laman itong nakasasama.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Mga Regulasyong Pagtatapon sa Ligtas na Ligtas na Lungsod ng Santa Clara, mangyaring bisitahin ang: www.sccgov.org/sites/rwr/Pages/safemeds.aspx

Ipasok ang zip code mo sa ibaba, para makahanap ng mga lokasyon na madaling puntahan.

Tinutukoy ng listang ito ang impormasyon sa ilan sa mga mail-back at kiosk program, pati na ang mga take-back event, na maaaring mapuntahan ng mga residente ng Santa Clara County para sa pagtatapon ng mga di-nais na gamot at matatalim. Maaaring limitado ang ilang programa sa subset ng mga residente ng Santa Clara County (hal., mga residenteng aktibong gumagamit ng partikular na gamot). Makipag-ugnayan sa mga programa bago tangkain na gamitin ang mga ito para kumpirmahin na magagamit mo ang mga ito at kaya nilang tanggapin ang mga gamot mo.

Tinipon ng MED-Project LLCang listang ito batay sa impormasyon na nakahanda para sa publiko para sa kaginhawaan mo, ngunit hindi ginagarantiya ang katumpakan ng anumang impormasyong nilalaman nito. Hindi ineendorso at itinatatwa ng MED-Project LLCang anumang responsibilidad o pananagutan para sa mga nakalistang programa o sa mga prosesong ginagamit ng mga ito para sa pagkolekta, pag-transport, pagproseso, o pagtapon sa mga gamot na kinokolekta nila.