Mga Pakete na Mail-Back

MGA SERBISYO SA MAIL-BACK NG GAMOT

Nakahanda ang mga Serbisyong Mail-Back para sa mga paso o di-nais na gamot, nang walang singil, sa mga residenteng may kapansanan at/o di-nakalalabas ng tahanan kung hihilingin. Maaaring humiling ang mga propesyunal sa pangangalaga ng kalusugan ng serbisyo sa mga residenteng may kapansanan a/o di-nakalalabas ng tahanan ng Mail-Back Package para sa kanila. Ang mga gamot sa form ng dosis, maliban sa mga kinilala bilang Hindi Natanggap sa ibaba, sa kanilang orihinal na lalagyan o selyadong bag ay tinatanggap.

TANDAAN: Hindi tinatanggap ang mga sumusunod na item sa mga Medicine Mail-Back Envelope: Mga halamang-gamot, bitamina, suplemento, kosmetiko, iba pang produkto para sa pangangalaga sa sarili, mga aparatong medikal, baterya, mga thermometer na nagtataglay ng mercury, matatalim na bagay, mga ipinagbabawal na gamot, at inhaler.

Kung naglilipat ng mga gamot sa isang selyadong bag, pakitiyak na i-recycle ang lahat ng naiwang packaging.

MGA SERBISYO SA MAIL-BACK NG INHALER

Nakahanda ang mga Serbisyong Mail-Back para sa mga inhaler, nang walang singil, sa mga residenteng may kapansanan at/o di-nakalalabas ng tahanan kung hihilingin. Maaaring humiling ang mga propesyunal sa pangangalaga ng kalusugan ng serbisyo sa mga residenteng may kapansanan a/o di-nakalalabas ng tahanan ng Mail-Back Package para sa kanila.

TANDAAN: Ilagay lang ang mga inhaler na walang sira sa mga orihinal na lalagyan nito sa Inhaler Mail-Back Package. Magagamit lang ang mga Inhaler Mail-Back Package para sa mga inhaler at hindi makatatanggap ng anumang ibang uri ng item.

MGA SERBISYO SA MAIL-BACK NG MATATALIM

Nakahanda ang mga Serbisyong Mail-Back para sa matatalim sa lahat na residente kapag hiniling. Maaari rin humiling ang mga taong nagkakaloob ng mga serbiysong pangangalaga sa mga residente ng mga Mail-Back package para sa kanila. Ang mga matatalim (gaya ng mga hypodermic needle, pen needle, pre-loaded sharp, auto-injector, intravenous needle, lancet, at iba pang mga aparatong ginagamit para tumusok sa balat para sa pagkuha ng dugo o paglapat ng gamot) na nilalaman ng mga sisidlang aprubado ng U.S. Food and Drug Administration.

TANDAAN: Hindi tinatanggap ang mga sumusunod na item sa mga Sharps Mail-Back Package: Mga kontroladong sustansya, mga paso o di-nais na gamot na hindi nakapaloob sa matatalim na bagay, at matatalim na bagay na walang lalagyan na hindi nakapaloob sa mga sisidlang aprubado ng U.S. Food and Drug Administration.

Dapat na gawa sa matibay na plastik ang lahat ng lalagyan ng matatalim; naisasara gamit ang mahigpit at di-nabubutas na takip na hindi makalalabas ang matatalim; nakapatayo matatag habang ginagamit; hindi tumatagas; at wasto ang pagkaka-label na "sharps waste" o may biohazard symbol at may salitang "BIOHAZARD” para babala na may laman itong nakasasama.

Pakikumpleto ang form sa ibaba para humiling ng bayad na at may nakalagay nang address na pakete sa pagsasauli sa koreo. Ang mga panuto para sa pamamahagi ay ibibigay kasama ng lahat ng mga serbisyo sa pagsasauli sa koreo. Pakisumite ang mga hiwalay na form para sa bawat uri ng mail-back package.


Piliin ang iyong uri ng pakete*

Gaano karaming mga pakete ang kailangan mo?

impormasyon ng contact

* Kailangang patlang
One or more fields have an error. Please check and try again.