MGA MADALAS ITANONG (FAQs)

• Ano ang MED-Project?

MED-Project ang entity na nagpapatupad ng Product Stewardship Plan, kabilang ang edukasyon at outreach programming.

• Ano ang dapat kong gawin kung may medikal na emergency ako?

Kung mayroon kang medikal na emergency, agad na makipag-ugnayan sa mga pang-emergency na serbisyong medikal sa pamamagitan ng pag-dial ng 911.

• Ano ang dapat kong gawin kung sa palagay ko ay nakalunok ako ng nakalalasong bagay?

Kung sa palagay mo ay nakalunok ka ng nakalalasong bagay, agad na makipag-ugnayan sa mga serbisyong pang-emergency. Paki-dial ang 911 o makipag-ugnayan sa iyong lokal na poison control center sa (800) 222-1222.

• Ano ang dapat kong gawin kung nakalunok ng gamot ang alaga kong hayop?

Kung naniniwala ka na nakalunok ng gamot para sa tao o hayop ang iyong alaga na hindi inilaan para makonsumo ng iyong alaga, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong beterinaryo o sa hotline ng lokal na animal poison control.

• Sino ang dapat kong tawagan para sa tanong tungkol sa gamot ko?

Pakidirekta ang lahat ng tanong hinggil sa iyong gamot sa tagapangalaga ng kalusugan mo.

• Saan ko matatagpuan ang impormasyon tungkol sa ligtas na pagtatabi ng gamot?

Dapat mong sundin ang anumang tagubilin sa pagtatabi na ibinigay ng tagapangalaga ng kalusugan mo, at ang anumang nakasulat na tagubilin na ibinigay kasama ng iyong gamot o nbakalista sa pakete nito. Dagdag pa, maraming ahensiya ng gobyerno ang nagbibigay ng impormasyon hinggil sa ligtas na pagtatabi ng gamot. Kabilang sa mga maaaring pagkunan ng impormasyon ang page ng impormasyon ng National Institutes of Health at page ng impormasyon ng CDC.

Saan ako makakakuha ng impormasyon tungkol sa Prop 65 ng California?

Nagbibigay ang Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) ng California ng impormasyon tungkol sa Proposition 65. Maa-access ang impormasyon sa pamamagitan ng website para sa Proposition 65 ng OEHHA na mapupuntahan dito: http://oehha.ca.gov/prop65/background/p65plain.html

• Maaari ko bang i-flush sa kubeta ang gamot ko?

Huwag i-flush sa inidoro ang mga gamot.Isang ilegal ang pag-flush ng mga gamot sa drain o banyo sa San Francisco.

• Dapat ko bang alisin ang personal na impormasyon ko bago itapon ang gamot ko?

Pakialis ang lahat ng personal at nakatutukoy na impormasyon mula sa mga etiketa ng gamot mo at/o pakete nito bago itapon.

• Saan ang mga lokasyong tapunan ng MED-Project na pinakamalapit sa akin?

Nagbibigay ang MED-Project ng mga lokasyong mapagtatapunan sa buong bansa. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa lokasyong pinakamalapit sa iyo, pakibisita ang bahaging “Mga Convenient Kiosk” ng website ng MED-Project, o tawagan ang hotline sa 1-844-MED-Proj.

• May babayaran ba ako sa pagtatapon ng aking mga nag-expire o hindi kailangang gamot?

Walang sisingiling bayarin para sa pagtatapon ng gamot sa lugar na kokolektahan.

Anu-anong bagay ang maaari kong itapon sa mga kiosk ng MED-Project?

Tinatanggap sa mga kiosk ang anumang dosis ng gamot sa orihinal na lalagyan o selyadong bag ng mga ito. Hindi tatanggapin ang mga panlunas na herbal, bitamina, supplement, kosmetiko, iba pang produkto para sa personal na pangangalaga, compressed cylinder, aerosol at inhaler; mga kagamitang medikal; matatalim na bagay; mga ipinagbabawal na gamot; o mga gamot na may iodine.Kung ililipat mo ang iyong mga gamot sa isang selyadong supot, pakitiyak na i-recycle ang lahat ng matitirang lalagyan.

Magkakaroon ba ng event para sa pagbawi ng gamot sa lugar ko?

Pakibisita ang website ng MED-Project o i-dial ang hotline sa 1-844-MED-PROJ para malaman ang mga paparating na event para sa pagbawi ng gamot sa iyong lugar.

• Ano ang inirerekomenda para sa ligtas na pagtatapon ng nag-expire na o hindi kailangang gamot?

Makipag-ugnayan sa serbisyo sa pagtatapon ng basura sa bahay at pagre-recycle ng iyong lungsod o ng pamahalaan ng iyong county upang matuto tungkol sa mga opsyon at alituntunin sa pagtatapon ng gamot sa iyong lugar. Binuo ng United States Food and Drug Administration ang sumusunod na mga alituntunin upang mahikayat ang wastong pagtatapon ng mga gamot at makatulong na mabawasan ang panganib dulot ng aksidenteng pagkainom o sinadyang maling paggamit ng gamot kapag hindi na kailangan ang mga ito: Tingnan ang Package: Sundin ang anumang mga partikular na tagubilin na nasa label ng inireresetang gamot o sa impormasyon ng pasyente na kasama ng gamot. Huwag itapon sa lababo o i-flush sa inidoro ang mga gamot. Mga Kiosk: Ibigay ang mga hindi nagamit na gamot sa mga nangongolektang nakarehistro sa Drug Enforcement Administration (DEA). Kabilang sa mga awtorisadong lugar ang mga retail na parmasya, parmasya sa ospital o klinika, at lokasyong nagpapatupad ng batas. Ang ilan ay nag-aalok ng mga programa ng pagbabalik sa pamamagitan ng koreo o lugar sa pagkolekta (“mga kiosk”). Bisitahin ang website ng DEA o tumawag sa 1-800-882-9539 upang makakuha ng higit pang impormasyon at makahanap ng awtorisadong nangongolekta sa iyong komunidad.