MGA MADALAS ITANONG (FAQs)

Ano ang MED-Project?

Ang MED-Project ay ang entidad na nagpapatupad ng Plano ng Pangangasiwa ng Produkto, kabilang ang edukasyon at pagpoprograma ng pagtulong.

Ano ang dapat kong gawin kung mayroon akong medikal na emergency?

Kung sa palagay mo ay nakalunok ka ng isang bagay na nakakalason, makipag-ugnayan kaagad sa mga serbisyong pang-emergency. Mangyaring i-dial ang 911 o makipag-ugnayan sa iyong lokal na sentro ng pagkontrol sa lason.

Ano ang dapat kong gawin kung sa palagay ko ay nakalunok ako ng isang bagay na nakakalason?

Kung sa palagay mo ay nakalunok ka ng isang bagay na nakakalason, makipag-ugnayan kaagad sa mga serbisyong pang-emergency. Mangyaring i-dial ang 911 o makipag-ugnayan sa iyong lokal na sentro ng pagkontrol sa lason.

Ano ang dapat kong gawin kung sa palagay ko’y mayroon akong kasambahay na natusok ng matalim na bagay?

  1. Hugasan agad ang nasugat na bahagi gamit ang tubig at sabon o gumamit ng skin disinfectant (antiseptic) gaya ng rubbing alcohol o hand sanitizer.
  2. Humingi agad ng atensiyong medikal sa pamamagitan ng pagtawag sa iyong doktor o lokal na ospital.
Sundin ang parehong mga tagubilin na ito kung matagyan ng dugo o iba pang likido ng katawan ang mga mata mo, ilong, bibig, o balat. Para sa mas maraming impormasyon sa mga virus at pagppigil sa pagkakatusok ng mga karayom, bumisita sa website ng Food and Drug Administration. Para sa mas maraming impormasyon sa mga virus at pagppigil sa pagkakatusok ng mga karayom, bumisita sa website ng Food and Drug Administration. (mag-click dito)

Ano ang dapat kong gawin kung nakalunok ang aking alagang hayop ng gamot?

Kung naniniwala ka na nakalunok ang iyong alagang hayop ng gamot na pantao o panghayop na hindi nilalayon na gamitin ng iyong alaga, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong beterinaryo o sa lokal na hotline ng para sa pagkontrol sa lason sa hayop.

Sino ang dapat kong tawagan kung may tanong ako tungkol sa gamot ko o sa mga matatalim?

Pakidulog ang lahat na tanong kaugnay ng gamot moat matatalim sa tagapaglaan ng pangangalaga ng kalusugan mo.

Saan ako makahahanap ng impormasyon tungkol sa ligtas na pagtatapon ng mga gamot o matatalim?

Dapat mong sundin ang anumang tagubilin sa pag-iimbak na ibinigay ng iyong provider ng pangangalagang pangkalusugan at anumang nakasulat na tagubilin na kasama ng iyong gamot o nakalista sa packaging nito.

Bilang karagdagan, maraming ahensya ng gobyerno ang nagbibigay ng impormasyon tungkol sa ligtas na pag-iimbak ng gamot. Kabilang sa mga posibleng pinagkukunan ang pahina ng impormasyon ng National Institutes of Health at ang pahina ng impormasyon ng Center for Disease Control.

Paano ko itatapon ang mga paso o di-nais na gamot o matatalim?

Pakibisita ang website namin (www.med-project.org) para sa mas maraming impormasyon tungkol sa mga item na maaaring itapon sa inyong lugar.

Dapat ko bang alisin ang personal na impormasyon ko bago itapon ang gamot ko o matatalim?

Pakialis ang lahat ng impormasyong personal at nakatutukoy mula sa mga etiketa at/o packaging bago itapon ang mga paso o di-nais na gamot.

Saan ang mga lokasyon ng pagtatapon ng MED-Project na pinakamalapit sa akin?

Nagbibigay ang MED-Project ng mga lokasyon ng pagtatapon sa inyong komunidad. Para sa mas maraming impormasyon, pakibisita ang seksiyon na Mga Lokasyon na Madaling Puntahan ng aming website (www.med-project.org). Para sa mas maraming impormasyon, pakibisita ang seksiyon na Mga Lokasyon na Madaling Puntahan ng aming website (mag-click dito).

Mayroon ba akong babayaran na anuman para itapon ang mga paso o di-nais na gamot at matatalim?

Walang magiging bayarin para sa pagtatapon ng mga di-nais na gamot o matatalim mo sa pamamagitan ng programang MED-Project.

Maaari ko bang i-flush ang gamot ko o ang matatalim sa inodoro?

Huwag i-flush sa inodoro ang mga niresetang gamot maliban kung partikular na inuutos ito sa iyo sa eetiketa, package o insert ng package. Huwag kailanman maglalagay ng matatalim na bagay sa basura o sa recycling, at huwag kailanman i-flush ang mga ito sa inodoro.

Magkakaroon ba ng anumang take-back event sa aming lugar?

Pakibisita ang seksiyon na Take-Back Events ng website namin (mag-click dito) o tumawag sa 1-844-MED-PROJECT para matutunan ang tungkol sa mga MED-Project take-back event sa inyong lugar.

Hindi ako makapupunta sa isang kiosk o makadadalo sa isang take-back event. Paano ko maitatapon ang mga paso o di-nais na gamot o matatalim?

Tumawag sa 1-844-MED-PROJECT o bumisita sa seksiyon na Mail-Back ng aming website (mag-click dito) para sa marami pang impormasyon tungkol sa mga magagamit na serbisyong Mail-Back.

Mayroon akong tanong na hindi nasagot ng website ng MED-Project. Mayroon ba akong makaka-ugnayan kung may tanong ako tungkol sa MED-Project?

Para sa marami pang impormasyon, pakitawagan ang 1-844-MED-PROJECT.

Saan pa ako makahahanap ng impormasyon tungkol sa ligtas na pagtatapon ng mga paso o di-nais na gamot o matatalim?

Nagbibigay ang ilang ahensya ng gobyerno ng impormasyon tungkol sa ligtas na pagtatapon ng gamot. Sumangguni sa website ng FDA para sa mas maraming impormasyon: “Mga Update sa Mamimili: Paano Itatapon ang Mga Di-nagamit na Gamot.” Sumangguni sa website ng FDA para sa mas maraming impormasyon: “Mga Update sa Mamimili: Paano Itatapon ang Mga Di-nagamit na Gamot.”

Nagbibigay ang ilang ahensya ng gobyerno ng impormasyon tungkol sa ligtas na pagtatapon ng gamot. Sumangguni sa website ng FDA para sa mas maraming impormasyon: “Mga Update sa Mamimili: Paano Itatapon ang Mga Di-nagamit na Gamot.” Nagbibigay ang ilang ahensiya ng gobyerno ng impormasyon tungkol sa ligtas na pagtatapon ng matatalim. Sumangguni sa website ng FDA (“Mga Karayom at Iba Pang Matatalim (Ligtas na Pagtatapon sa Labas ng Lokasyon ng Pangangalaga sa Kalusugan)”). Sumangguni sa website ng FDA (“Mga Karayom at Iba Pang Matatalim (Ligtas na Pagtatapon sa Labas ng Lokasyon ng Pangangalaga sa Kalusugan)”).

Ano ang inirerekomenda para sa ligtas na pagtatapon ng mga paso o di-nais na gamot at/o matatalim sa Santa Clara County?

Dapat na isaisip ang mga sumusunod na opsiyon sa pagtatapon at pagkasunod-sunod kapag nagtatapon ng mga paso o di-nais na gamot at matatalim:

Suriin ang Pakete: Kung mayroong anumang partikular na tagubilin para sa pagtatapon na nasa etiketa, package, o package insert, sundin ang mga tagubilin na iyon.

Huwag i-flush ang mga nakaresetang gamot sa inodoro maliban kung partikular na inutos ito sa iyo sa package.

Para maprotektahan ang privacy mo, pinapaalala sa mga mamimili na alisin ang lahat ng impormasyong nakatutukoy sa pagkakakilanlan sa mga etiketa o packaging ng gamot bago itapon ang mga di-nais na gamot.

Huwag kailanman maglalagay ng matatalim na bagay sa basura o sa recycling, at huwag kailanman i-flush ang mga ito sa inodoro. Ang pagtapon ng matatalim sa basura ay maaaring maglagay sa mga sewage worker, janitor, housekeeper, miyembro ng pamilya, at bata sa panganib na masaktan.

Mga Lokasyong Madaling Puntahan: Nagbibigay-daan ang mga community kiosk drop-off site na madala ng mga residente ang mga paso o di-nais na gamot at matatalim sa mga libre at maginhawang lokasyon para sa wastong pagtatapon. Para sa mas maraming impormasyon, pakibisita ang seksiyon na Mga Lokasyon na Madaling Puntahan ng aming website (mag-click dito).

Mga Mail-Back Package: Maaaring nakahanda ang mga serbisyong Mail-Back sa mga residente kapag hiniling. For more information, please visit the Mail-Back section of our website.

Mga Kaganapan sa Pagbawi: Samantalahin ang mga programa na nagbibigay-kakayahan sa publiko na dalhin ang mga di-nais na gamot o matatalim sa isang sentral na lokasyon para sa wastong pagtatapon. Tumawag sa iyong lokal na mga ahensya ng pagpapatupad ng batas upang malaman kung nag-ii-sponsor sila ng mga programa sa pagbawi ng gamot sa iyong komunidad. Para sa mas maraming impormasyon, pakibisita ang seksiyon na Mga Take-Back Event ng aming website (mag-click dito).

Huwag kailanman maglalagay ng matatalim na bagay sa basura o sa recycling, at huwag kailanman i-flush ang mga ito sa inodoro. Ang pagtapon ng matatalim sa basura ay maaaring maglagay sa mga sewage worker, janitor, housekeeper, miyembro ng pamilya, at bata sa panganib na masaktan.

Saan ako makahahanap ng impormasyon tungkol sa Prop 65 ng California?

Nagbibigay ang Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) ng California ng impormasyon tungkol sa Proposition 65. Maa-access ang impormasyon gamit ang Proposition 65 web site ng OEHHA. (mag-click dito)

Saan ako makahahanap ng marami pang impormasyon tungkol sa Household Hazardous Waste Program ng Santa Clara County?

Para makahanap ng marami pang impormasyon tungkol sa Programa, bumisita sa www.hhw.org.