MEDImpormasyon

Tumutulong ang mga gamot sa paglunas sa mga sakit, pamamahala ng mga pabalik-balik na kondisyon, at pagpapbuti ng kalusugan at kapakanan para sa milyun-milyong Amerikano. Importanteng inumin ng mga pasyente ang kanilang gamot ayon sa pagkakareseta ng kanilang tagapaglaan ng pangangalaga sa kalusugan. Importante rin na tiyaking itago ang mga gamot at matatalim nang ligtas para mapigilan ang di-sadyang pagkakainom o maling paggamit ng ibang tao, lalo na ng mga bata.

May ilang paraan para itapon ang mga paso o di-nais na gamot o matatalim. Para maprotektahan ang privacy mo, pinapaalala sa mga pasyente na alisin ang lahat ng impormasyong nakatutukoy sa pagkakakilanlan sa mga etiketa o packaging ng gamot bago itapon ang mga di-nais na gamot.

Para sa karagdagang impormasyon sa programa, bumuo ang MED-Project ng isang educational toolkit kung saan kasama ang mga babasahin sa ibaba.

BrochurePrograma sa Mga Gamot

BrochurePrograma sa Matatalim

Radio Public Service Announcement (PSA) Programa sa Mga Gamot

Video Public Servie Announcement (PSA)Programa sa Mga Gamot

Radio Public Service Announcement (PSA) Programa sa Matatalim

Video Public Servie Announcement (PSA)Programa sa Matatalim

Kung nais mo na i-email sa iyo ang alinman sa mga babasahin ng programa sa di-nais na gamot, makipag-ugnayan sa: santaclaracounty@med-project.org
Kung nais mo na i-email sa iyo ang alinman sa mga babasahin ng programa sa matatalim, makipag-ugnayan sa: santaclaracountysharps@med-project.org