MEDinfo

Nakatutulong ang mga gamot sa paggamot sa mga sakit, pamamahala sa mga paulit-ulit na kondisyon, at pagpapabuti ng kalusugan at kagalingan ng milyun-milyong Amerikano. Napakahalagang inumin ng mga pasyente ang kanilang gamot tulad ng inireseta ng kanilang tagapangalaga ng kalusugan at tulad ng nakasaad sa etiketa o pakete. Mahalaga rin na tiyaking ligtas na nakatabi ang mga gamot upang maiwasan ang di-sinasadyang pagkalunok o maling paggamit ng ibang tao sa iyong tahanan, lalo na ang mga bata.

Maraming paraan ng pagtatapon ng mga napaso o hindi na kailangang gamot. Upang maprotektahan ang iyong privacy, pinaaalalahanan ang mga consumer na alisin ang lahat ng impormasyon na makatutukoy sa pagkatao sa mga iniresetang etiketa o materyales bago gamitin ang anumang available na opsyon sa pagtatapon.

Para sa karagdagang impormasyon sa programa, nakabuo ang MED-Project ng toolkit na pang-edukasyon, kabilang ang:

Brochure:
English Hindi Japanese Korean Spanish Tagalog Traditional Chinese Vietnamese


Mail-Back Services Post Card:

English

Hindi Japanese Korean Spanish Tagalog Traditional Chinese Vietnamese


MGA MADALAS ITANONG (FAQs):

English

Hindi Japanese Korean Spanish Tagalog Traditional Chinese Vietnamese

Kung gusto mo ng anuman sa mga materyales na ito na na-email sa iyo, kontakin ang: santaclaracounty@med-project.org

इस पृष्ठ को भारतीय भाषा में देखें このページを日本語でご覧ください 이 페이지를 한국어로보기 Ver esta página en español Tingnan ang page na ito sa Tagalog 查看本页面(中文) Xem trang này bằng tiếng việt