Mga Kaganapan sa Pagbawi

Nag-aalok sa mga residente ang mga lokal na take-back event ng libre at maginhawang paraan ng pagtapon sa mga paso o di-nais na mga gamot o matatalim. Maaari rin mag-sponsor ang mga lokal na awtoridad at ang MED-Project ng mga lokal na take-back event sa inyong lugar.

GAMOT

TINATANGGAP: Mga gamot na nasa anyong naka-dosis, maliban sa mga kinilala bilang Hindi Tinanggap sa ibaba, sa orihinal na lalagyan nito o nakaselyong bag.

HINDI TINATANGGAP: Mga halamang-gamot, bitamina, suplemento, kosmetiko, iba pang produkto para sa pangangalaga sa sarili, mga aparatong medikal, baterya, mga thermometer na nagtataglay ng mercury, matatalim na bagay, at ipinagbabawal na gamot.

Kung naglilipat ng mga gamot sa isang selyadong bag, pakitiyak na i-recycle ang lahat ng naiwang packaging.

MATATALIM NA BAGAY

TINATANGGAP: Ang mga matatalim (gaya ng mga hypodermic needle, pen needle, pre-loaded sharp, auto-injector, intravaneous needle, lancet, at iba pang mga aparatong ginagamit para tumusok sa balat para sa pagkuha ng dugo o paglapat ng gamot) na nilalaman ng mga sisidlang aprubado ng U.S. Food and Drug Administration.

HINDI TINATANGGAP: Mga kontroladong sustansya, di-nais na gamot na hindi nakapaloob sa matatalim na bagay, at matatalim na bagay na walang lalagyan na hindi nakapaloob sa mga sisidlang aprubado ng U.S. Food and Drug Administration.

Dapat na gawa sa matibay na plastik ang lahat ng lalagyan ng matatalim; naisasara gamit ang mahigpit at di-nabubutas na takip na hindi makalalabas ang matatalim; nakapatayo matatag habang ginagamit; hindi tumatagas; at wasto ang pagkaka-label na "sharps waste" o may biohazard symbol at may salitang "BIOHAZARD” para babala na may laman itong nakasasama.

KALENDARYO NG LOKAL NA MGA KAGANAPAN SA PAGBAWI

Idaragdag ang Mga Kaganapan sa Pagbawi kapag mayroon nang mga lokasyon.