Tingnan ang Pakete

Kung mayroong anumang partikular na tagubilin para sa pagtatapon na nasa label, package, o package insert, sundin ang mga tagubilin na iyon. Huwag i-flush ang anumang gamot sa lababo o inodoro maliban kung partikular na inutos ito sa iyo sa packaging.

Huwag kailanman maglalagay ng matatalim na bagay sa basura o sa recycling, at huwag kailanman i-flush ang mga ito sa inodoro. Ang pagtapon ng matatalim sa basura ay maaaring maglagay sa mga sewage worker, janitor, housekeeper, miyembro ng pamilya, at bata sa panganib na masaktan.

Para maprotektahan ang privacy mo, pinapaalala sa mga pasyente na alisin ang lahat ng impormasyong nakatutukoy sa pagkakakilanlan sa mga etiketa o packaging ng gamot bago itapon ang mga di-nais na gamot.