Makipag-ugnay sa

Kung nakakaranas ka ng isang medikal na emergency, mangyaring i-dial ang 911. Kung nakakaranas ka ng isang hindi emergency ngunit naghihinala kang ikaw o ang isang miyembro ng iyong pamilya ay nakalunok ng isang bagay na nakakalason, mangyaring tumawag sa Poison Control sa 1 (800)-222-1222.

Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa iyong gamot, mangyaring tawagan ang iyong provider ng pangangalagang pangkalusugan.

Para sa mga sagot sa mga kadalasang itinatanong tungkol sa MED-Project, mag-click dito.

Residents

Kung ikaw ay isang residente ng Skagit County at may mga tanong ka tungkol sa MED-Project, mangyaring tumawag sa:

1 (844) MED-PROJECT o 1 (844) 633-7765

Mga Botika at Mga Opisina ng Tagapagpatupad ng Batas

Kung ikaw ay isang botika na nagtitingi, botika ng ospital/klinika o ahensya ng pagpapatupad ng batas na interesado sa pagho-host ng drop-box, makipag-ugnayan kay:

Dr. Victoria Travis, PharmD, MS, MBA
Pambansang Direktor ng Programa
MED-Project
Telepono: 1 (844) 677-6532
Fax: 1 (510) 686-8837
Email: skagitcounty@med-project.org

Mga Tagagawa ng Gamot

Kung ikaw ay tagagawa ng gamot na interesadong sumali sa plano ng pangangasiwa ng MED-Project, makipag-ugnayan sa:

Telepono: 1 (202) 495-3131
Email: compliance@med-project.org