MEDfaq

Ano ang MED-Project?

Ang MED-Project ay ang entidad na nagpapatupad ng Plano ng Pangangasiwa ng Produkto, kabilang ang edukasyon at pagpoprograma ng pagtulong.

Ano ang dapat kong gawin kung mayroon akong medikal na emergency?

Kung mayroon kang medikal na emergency, makipag-ugnayan kaagad sa mga serbisyo para sa medikal na emergency sa pamamagitan ng pag-dial sa 911.

Ano ang dapat kong gawin kung sa palagay ko ay nakalunok ako ng isang bagay na nakakalason?

Kung sa palagay mo ay nakalunok ka ng isang bagay na nakakalason, makipag-ugnayan kaagad sa mga serbisyong pang-emergency. Mangyaring i-dial ang 911 o makipag-ugnayan sa iyong lokal na sentro ng pagkontrol sa lason.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalunok ang aking alagang hayop ng gamot?

Kung naniniwala ka na nakalunok ang iyong alagang hayop ng gamot na pantao o panghayop na hindi nilalayon na gamitin ng iyong alaga, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong beterinaryo o sa lokal na hotline ng para sa pagkontrol sa lason sa hayop.

Sino ang dapat kong tawagan para sa tanong tungkol sa aking gamot?

Mangyaring idirekta ang lahat ng tanong tungkol sa iyong gamot sa iyong provider ng pangangalagang pangkalusugan.

Saan ako makakahanap ng impormasyon tungkol sa ligtas na pag-iimbak ng gamot?

Dapat mong sundin ang anumang tagubilin sa pag-iimbak na ibinigay ng iyong provider ng pangangalagang pangkalusugan at anumang nakasulat na tagubilin na kasama ng iyong gamot o nakalista sa packaging nito.

Bilang karagdagan, maraming ahensya ng gobyerno ang nagbibigay ng impormasyon tungkol sa ligtas na pag-iimbak ng gamot. Kabilang sa mga posibleng pinagkukunan ang pahina ng impormasyon ng National Institutes of Health at ang pahina ng impormasyon ng Center for Disease Control.

Saan ako makakahanap ng higit pang impormasyon tungkol sa Programa sa Mapanganib na Basura ng Sambahayan sa Skagit County?

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa Programa sa Mapanganib na Basura ng Sambahayan sa Skagit County, mangyaring tingnan ang: https://www.skagitcounty.net/Departments/PublicWorksSolidWaste/hhw.htm

Dapat ko bang alisin ang aking personal na impormasyon bago itapon ang aking gamot?

Mangyaring alisin ang lahat ng impormasyong personal at nakakapagbigay ng pagkakakilanlan sa mga label ng iyong gamot at/o packaging nito bago itapon.

Saan ang mga lokasyon ng pagtatapon ng MED-Project na pinakamalapit sa akin?

Nagbibigay ang MED-Project ng mga lokasyon ng pagtatapon sa buong County. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa lokasyong pinakamalapit sa iyo, mangyaring bisitahin ang bahaging “Mga Lokasyong Madaling Puntahan” ng web site ng MED-Project, o tumawag sa hotline sa 1-844-MED-PROJECT.

Kakailanganin ko bang gumastos upang maitapon ang aking mga gamot na nag-expire na o hindi na nais?

Walang bayad na sisingilin para sa pagtatapon ng gamot sa lugar ng pagkolekta.

Ano-anong item ang maaari kong itapon sa mga kiosk ng MED-Project?

Ang mga kiosk ay tumatanggap ng mga gamot sa anumang anyo ng dosis sa orihinal na lalagyan ng mga ito o sa selyadong supot.

 

Walang tatanggaping mga halamang-gamot, bitamina, suplemento, kosmetiko o iba pang produkto para sa pangangalaga sa sarili; mga compressed cylinder, aerosol, at inhaler; mga medikal na device; matatalim na bagay; ipinagbabawal na mga gamot; o mga gamot na may iodine.

Kung gagawin mo ang paglipat ng iyong mga gamot sa isang selyadong supot, siguraduhing i-recycle ang lahat ng natitirang packaging.

Ako ay may kapansanan at hindi na makalabas ng bahay at hindi makapunta sa isang kiosk o makadalo sa isang kaganapan ng pagbawi. Paano ko itatapon ang aking mga gamot na nag-expire na o hindi na nais?

Mangyaring i-dial ang hotline sa 1-844-MED-PROJECT o bisitahin ang mail-back page ng website ng MED-Project upang humiling ng pre-paid na sobre upang maibalik ang iyong gamot na hindi na nais o nag-expire na.

Saan pa ako makakahanap ng impormasyon tungkol sa ligtas na pagtatapon ng mga gamot na nag-expire na o hindi na nais?

Nagbibigay ang ilang ahensya ng gobyerno ng impormasyon tungkol sa ligtas na pagtatapon ng gamot. Mangyaring sumangguni sa website ng FDA para sa higit pang impormasyon "Consumer Updates: How to Dispose of Unused Medicines".

Mayroon akong tanong na hindi nasagot ng website na ito. Mayroon bang isang tao na maaari kong makaugnayan tungkol sa tanong tungkol sa MED-Project?

Para sa higit pang impormasyon, mangyaring i-dial ang hotline sa 1-844-MED-PROJECT.

Ano ang inirerekomenda para sa ligtas na pagtatapon ng gamot na nag-expire na o hindi na nais?

Binuo ng United States Food and Drug Administration ang sumusunod na mga alituntunin upang hikayatin ang tamang pagtatapon ng mga gamot at makatulong na mabawasan ang panganib mula sa hindi sinasadyang pagkalantad o sinasadyang maling paggamit kapag hindi na kailangan ang mga ito:

Suriin ang Pakete: Sundin ang anumang partikular na mga tagubilin sa pagtatapon na nasa label ng inireresetang gamot o ang impormasyon ng pasyente na kasama ng gamot. Huwag i-flush ang mga gamot sa lababo o toilet maliban kung partikular na itinatagubilin ng impormasyong ito na gawin mo iyon.

Mga Kiosk na Madaling Puntahan: Ilipat ang hindi nagamit na mga gamot sa mga kolektor na nakarehistro sa Drug Enforcement Administration (DEA). Ang mga awtorisadong lugar ay maaaring mga botikang nagtitingi, botikal ng ospital o klinika, at mga lokasyon ng pagpapatupad ng batas. Nag-aalok ang ilan ng mga programang mail-back o mga lalagyan ng nakolekta ( “mga kiosk”). Bisitahin ang website ng DEA o tumawag sa 1-800-882-9539 para sa higit pang impormasyon at upang humanap ng isang awtorisadong kolektor sa iyong komunidad.

Mga Pakete na Mail-Back: Magagamit ang mga Serbisyong Mail-Back para sa gamot na hindi na nais ng mga residente kapag hiniling. Mangyaring i-dial ang hotline sa 1-844-MED-PROJECT o bisitahin ang pahina ng mail-back ng website ng MED-Project upang humiling ng pre-paid na sobre upang maibalik ang iyong gamot na hindi na nais o nag-expire na.

Mga Kaganapan sa Pagbawi: Samantalahin ang mga programa na nagbibigay-daan sa publiko na dalhin ang mga hindi nagamit na gamot sa isang sentral na lokasyon para sa tamang pagtatapon. Tumawag sa iyong lokal na mga ahensya ng pagpapatupad ng batas upang malaman kung nag-ii-sponsor sila ng mga programa sa pagbawi ng gamot sa iyong komunidad. Makipag-ugnayan sa serbisyo ng basura at pagre-recycle ng iyong gobyerno ng lungsod o county upang malaman ang tungkol sa mga opsyon at alituntunin sa pagtatapon ng gamot para sa iyong lugar.