MEDinfo

Tumutulong ang mga gamot sa paglunas sa mga sakit, pamamahala ng mga pabalik-balik na kondisyon at pagpapabuti ng kalusugan at kapakanan para sa milyun-milyong Amerikano. Napakahalagang inumin ng mga pasyente ang kanilang mga gamot ayon sa inireseta ng kanilang provider ng pangangalagang pangkalusugan at ayon sa nakasaad sa label o packaging. Mahalaga rin na siguraduhin na iimbak ang mga gamot nang ligtas upang maiwasan ang hindi sinasadyang paglunok o maling paggamit ng ibang tao sa iyong sambahayan, lalo na ang mga bata.

Mayroong ilang paraan upang itapon ang mga nag-expire na o Hindi na Nais na Mga Gamot. Upang pangalagaan ang iyong privacy, pinaaalalahanan ang mga mamimili na alisin ang lahat ng impormasyonng nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan sa mga label o materyales ng reseta bago gamitin ang anumang magagamit na opsyon ng pagtatapon para sa Hindi na Nais na Gamot.

Para sa karagdagang impormasyon ukol sa programa, bumuo ang MED-Project ng pang-edukasyong toolkit, kabilang ang:

If you would like any of these materials emailed to you, contact skagitcounty@med-project.org.