MGA TUNTUNIN AT KONDISYON SA PAGKAPRIBADO NG WEBSITE AT CALL CENTER PARA SA MGA RESIDENTE

Itinuturing ng MED-Project na mahalaga ang iyong pagkapribado. Inilalarawan ng Pahayag sa Pagsisiwalat ng Patakaran sa Pagkapribado sa Pumbliko ng MED-Project na ito kung paano kinokolekta, ginagamit at ibinabahagi ang iyong personal na impormasyon kapag pumupunta ka sa medproject.org (ang “Site”). Ang Site na ito ay pag-aari at kinokontrol ng:

MED-Project, LLC
1800 M Street NW, Suite 400
Washington, D.C. 20036

Tinutukoy ng mga sumusunod na pagsisiwalat ang aming mga kasanayan sa pagkolekta at paggamit ng impormasyon.

Personal na Impormasyon na Kinokolekta Namin at Bakit

Kapag pumunta ka sa Site, awtomatiko naming kinokolekta ang impormasyon tungkol sa iyong device kabilang ang impormasyon ng web browser, IP address, time zone, at ilang cookies na naka-install sa iyong device. Tinutukoy namin ang awtomatikong pagkolekta ng impomasyong ito bilang “Impormasyon ng Device”.

Kinokolekta namin ang Impormasyon ng Device gamit ang mga sumusunod na teknolohiya:

 1. Ang “Cookies” ay mga data file na inilalagay sa iyong device o computer. Kadalasan ang cookies ay may kasamang walang pagkakakilanlan at natatanging identifier. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa cookies, pakibisita ang http://www.allaboutcookies.org.
 2. Sinusubaybayan ng “Mga Log File” ang mga aksyong nangyayari sa Site at kinokolekta ang datos, kabilang ang IP address, uri ng browser, Internet service provider, mga referring/exit page, at stamp ng petsa/oras.
 3. Ang “Mga Web Beacon”, mga tag”, at “mga pixel” ay mga elektronikong file na ginagamit para itala ang impormasyon kung paano mo bina-browse ang Site.

Kapag nag-log in ka sa aming Site, humiling o sumubok na humiling ng envelope, o kaya’y tumawag ka sa aming call center tungkol sa isang envelope, kinokolekta namin ang ilang iba pang impormasyon tungkol sa iyo. Kasama rito ang iyong pangalan, address mo, at uri ng envelope na kailangan mo. Bilang resulta nito, kinokolekta rin namin ang:

 • Petsa ng iyong order
 • Numero ng tracking ng envelope
 • Mga petsa ng pagpapadala
 • Mga petsa ng pagtanggap sa envelope
 • Impormasyon tungkol sa mga nilalaman ng envelope na sisirain.

Para sa mga layunin ng Patakarang ito, ang nasa itaas na impormasyon ay tinutukoy bilang “Impormasyon ng Order”.

Kasama sa “Personal na Impormasyon” na tinutukoy sa Patakaran sa Pagkapribadong ito ang Impormasyon ng Device at Impormasyon ng Order.

Paano Namin Ginagamit ang Iyong Personal na Impormasyon

Ginagamit ang kinokolekta naming Impormasyon ng Device para pahusayin at i-optimize ang aming Site. Halimbawa, makakatulong sa amin ang Impormasyon ng Device na gumawa ng analytics tungkol sa kung paano nagba-browse at nakikipag-interact ang aming mga customer sa aming site at nagbibigay-daan sa amin na matukoy ang tagumpay ng aming mga campaign sa marketing at advertising. Ginagamit namin ang Impormasyon ng Device para i-screen ang potensyal na panganib at pandaraya (halimbawa, ang iyong IP address).

Ginagamit ang kinokolekta naming Impormasyon ng Order para tuparin ang anumang order na ginawa sa pamamagitan ng Site, kabilang ang pagsasaayos para sa pagpapadala, pagbibigay sa iyo ng mga invoice at/o mga kumpirmasyon ng order, at pagbibigay sa iyo ng impormasyon ng tracking.

Ang Order ng Impormasyon ay ginagamit para:

 • Makipagkomunika sa iyo;
 • Magpadala sa iyo ng mga return mailer para sa mga ayaw nang gamot o mga sharp na gusto mo nang itapon na saklaw ng aming programa;
 • I-screen ang mga order para sa mga potensyal na panganib o pandaraya; at
 • Magbigay sa iyo ng impormasyon o advertising na may kinalaman sa aming mga serbisyo.

Paano Namin Ibinabahagi ang Iyong Personal na Impormasyon

Maaari naming ibahagi ang iyong Personal na Impormasyon sa mga ikatlong partido para maibigay ang mga serbisyo namin sa iyo at patakbuhin ang aming negosyo. Maaari naming ibahagi ang Personal na Impormasyon sa mga ikatlong partido mula sa mga sumusunod na kategorya:

 • • Mga entidad ng Pamahalaan ng Estado at County, tulad ng Kagawaran ng Kalusugan;
 • • Mga Pharmaceutical na Kompanya; at
 • • Mga Operations Fulfillment Vendor: Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa karagdagang impormasyon.

Ibabahagi namin ang iyong Personal na Impormasyon, bilang pagtupad sa naaangkop na mga batas at regulasyon ng estado, lokal at pederal. Halimbawa, maaari naming ibahagi ang iyong impormasyon para tumugon sa isang subpoena, search warrant, o iba pang hinihiling ng batas para sa impormasyong natatanggap namin, o kaya’y para protektahan ang aming mga karapatan at mga interes.

Paano Naming Ini-store ang Iyong Personal na Impormasyon

Ini-store ng MED-Project ang ang iyong Personal na Impormasyon nang maingat at may naaangkop na pagsasaalang-alang. Ini-encrypt at ini-store namin ang Personal na Impormasyon sa isang ligtas at sentral na pinangangasiwaang cloud-based na server.

Mga Pagbabago sa Patakarang ito

Nakalaan sa MED-Project ang karapatang i-update ang Patakarang ito pana-panahon para ipakita ang mga pagbabago sa aming mga kasanayan, o bilang pagtupad sa iniuutos ng batas. Tinatanggap ng MED-Project ang iyong patuloy na paggamit sa Site matapos ang anumang mga pagbabagong ginawa bilang kasunduan at pahintulot sa mga pagbabago tungkol sa Patakarang ito.

Makipag-ugnayan sa Amin

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa aming mga kasanayan sa Pagkapribado, kung mayroon kang mga katanungan, o kung nais mong magreklamo, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng koreo gamit ang mga detalyeng nasa ibaba:

MED-Project, LLC
1800 M Street NW, Suite 400
Washington, D.C. 20036