MGA TUNTUNIN AT KONDISYON SA PAGKAPRIBADO NG WEBSITE AT CALL CENTER PARA SA MGA RESIDENTE

Isinasaalang-alang ng MED-Project na mahalaga ang iyong privacy. Inilalarawan ng Pahayag ng Pagsisiwalat ukol sa Patakaran sa Privacy ng Publiko ng MED-Project na ito kung paano kinokolekta, ginagamit, at ibinabahagi ang iyong Personal na Impormasyon kapag bumibisita ka sa med-project.org (ang "Site"). MHindi ibinebenta ng MED-Project ang Personal na Impormasyon at hindi ito kailanman nagbenta ng personal na impormasyon. Pag-aari at kontrolado ang Site na ito ng:

MED-Project, LLC
1800 M Street NW, Suite 400
Washington, D.C. 20036

Tinutukoy ng mga sumusunod na pagsisiwalat ang aming pagkolekta ng impormasyon at mga pamamaraan ng paggamit.

ANG PERSONAL NA IMPORMASYON NA KINOKOLEKTA NAMIN AT KUNG BAKIT

Kapag bumisita ka sa Site, awtomatiko namin kinokolekta ang impormayon tungkol sa iyong device, pati na ang impormasyon ng web browser, IP address, time zone, lokasyon, at ilang cookies na naka-install sa iyong device. Tinutukoy namin ang awtomatikong pagkolekta ng impormasyon na ito bilang “Impormasyon ng Device.”

Kinokolekta namin ang Impormasyon ng Device gamit ang mga sumusunod na teknolohiya:

 1. “Cookies” ay ang mga data file na inilalagay sa iyong device o computer. Kadalasang may kasamang walang pagkakakilalan na natatanging identifier ang cookies. Para sa higit pang impormasyong tungkol sa cookies, pakibisita ang http://www.allaboutcookies.org.
 2. “Log Files” ang sumusubaybay sa mga aksyon na nangyayari sa Site at kumokolekta ng data, kasama ang IP address, uri ng browser, Internet service provider, pagpunta/paglabas sa mga page, lokasyon, at mga stamp ng petsa/oras.
 3. “Web Beacons,” tags,” at “pixels” ay mga elektronikong file na ginagamit sa pag-record ng impormasyon kung paano mo bina-browse ang Site.

Kapag nag-log in ka sa aming Site, humiling o sumubok kang humiling ng mail-back package, o tumawag sa aming call center at humiling ng mail-back package, kinokolekta namin ang ilang iba pang impormasyon tungkol sa iyo. Kabilang sa impormasyong iyon ang iyong pangalan, address, at uri ng (mga) mail-back package na hinihiling mo.

Dahil dito, kinokolekta rin namin ang:

 • Petsa ng iyong paghiling.
 • Mga numero ng tracking ng mail-back package.
 • Mga petsa ng pagpapadala.
 • (Mga) petsa ng pagtanggap ng mail-back package.
 • Impormasyon ukol sa uri ng mail-back package na hiniling.

Para sa layunin ng Patakarang ito, tinutukoy bilang "Impormasyon ng Paghiling" ang mga nasa itaas na impormasyon.

Kabilang sa "Personal na Impormasyon" na tinutukoy sa Patakaran sa Privacy na ito ang Impormasyon ng Device at Impormasyon ng Paghiling.

PAANO NAMIN GINAGAMIT ANG IYONG PERSONAL NA IMPORMASYON

Ginagamit ang Impormasyon ng Device na kinokolekta namin para pahusayin at i-optimize ang aming Site. Halimbawa, makakatulong sa amin ang Impormasyon ng Device para makabuo ng mga analytic tungkol sa kung paano mag-browse at kumilos ang aming mga customer sa Site at nagbibigay-daan ito sa amin na matukoy ang tagumpay ng aming mga marketing at advertising campaign. Ginagamit namin ang Impormasyon ng Device upang suriin ang posibleng panganib at panloloko (halimbawa, ang iyong IP address).

Ginagamit namin ang kinokolektang Impormasyon ng Paghiling para maisakatuparan ang anumang hiling na isinagawa sa pamamagitan ng Site, kabilang ang pagsasaayos para sa pagpapadala.

Ginagamit ang Impormasyon ng Paghiling para:

 • Makipag-ugnayan sa iyo.
 • Magpadala sa iyo ng mga mail-back package para sa mga hindi na kinakailangang gamot o sharps na gusto mong itapon na saklaw ng aming programa.
 • Suriin ang mga hiling para sa posibleng panganib o panloloko.
 • Magbigay sa iyo ng impormasyon o outreach at kaalaman na may kaugnayan sa aming mga serbisyo.

Hindi kami mangongolekta ng karagdagang kategorya ng Personal na Impormasyon o hindi namin gagamitin ang Personal na Impormasyon na nakolekta namin para sa ibang materyal, walang kaugnayan, o hindi akmang mga layunin nang walang paunawa sa iyo.

PAANO NAMIN IBINABAHAGI ANG IYONG PERSONAL NA IMPORMASYON

Maaari naming ibahagi ang iyong Personal na Impormasyon sa mga ikatlong partido para sa mga pangnegosyong layunin ng pagbibigay ng mga serbisyo sa iyo at pagpapatakbo sa aming programa. Kapag isiniwalat namin ang Personal na Impormasyon para sa nabanggit na mga pangnegosyong layunin, pumapasok kami sa isang kasunduan na naglalarawan sa layunin at humihiling sa tatanggap ng impormasyon na panatilihin ang kumpedensiyal na Personal na Impormasyong iyon at huwag itong gamitin para sa anumang layunin maliban sa isagawa kung ano ang nasa kontrata. Maaari naming ibahagi ang Personal na Impormasyon sa mga ikatlong partido mula sa mga sumusunod na kategorya:

 • Mga entidad ng Gobyerno ng Estado at County, tulad ng Kagawaran ng Kalusugan.
 • Sa mga Kompanya ng Pharmaceutical na nagpondo sa mga serbisyo ng programa.
 • Mga Vendor na Nagsasakatuparan sa Operasyon.
 • Mga ikatlong partidong auditor na kasama sa pagmomonitor ng programa.

Maaari naming ibahagi ang iyong Personal na Impormasyon tulad ng kinakailangan para sumunod sa naaangkop na mga batas at regulasyon ng estado, lokal o pederal. Halimbawa, maaari naming ibahagi ang iyong impormasyon para tumugon sa subpoena, search warrant, o iba pang kautusan ng batas na humihiling para sa impormasyon na aming natanggap, o kaya'y para protektahan ang aming mga karapatan at interes.

PAANO NAMIN INI-STORE ANG IYONG PERSONAL NA IMPORMASYON

Maingat na ini-store ng MED-Project ang iyong Personal na Impormasyon at nang may kaukulang-pansin. Ini-encrypt at ini-store namin ang Personal na Impormasyon sa mga ligtas na cloud-based server.

MGA KATEGORYA NG PINAGKUKUNAN NG PAGKOLEKTA NG PERSONAL NA IMPORMASYON

Kabilang sa mga kategorya ng pinagkukunan ng pagkolekta ng impormasyon:

 • Ang mismong consumer
 • Mga internet service provider
 • Mga provider ng data analytics
 • Mga entidad ng gobyerno
 • Mga operating system at platform

MGA PAGBABAGO SA PATAKARANG ITO

Nakalaan sa MED-Project ang karapatan na i-update ang Patakarang ito pana-panahon para ipakita ang mga pagbabago sa aming mga pamamaraan, o tulad ng iniaatas ng batas. Tinatanggap ng MED-Project ang iyong patuloy na paggamit sa Site matapos ang anumang ginawang pagbabago bilang pagsang-ayon at pagpapahintulot mo sa mga pagbabago tungkol sa patakarang ito.

MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa aming mga pamamaraan sa privacy, o kung mayroong kang mga katanungan, o kung nais mong magreklamo o magsumite ng hiling, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng alinman sa mga sumusunod na paraan:

Sa pamamagitan ng telepono sa (833) 633-7765

Sa pamamagitan ng email sa legalaffairs@med-project.org

Sa pamamagitan ng koreo sa:
MED-Project, LLC
1800 M Street NW, Suite 400
Washington, D.C. 20036

MGA KARAPATAN NG MGA CONSUMER NG CALIFORNIA

Tandaan: Kung hindi ka residente ng California, maaaring hindi nalalapat sa iyo ang mga sumusunod na karapatan.

MGA KARAPATAN PARA I-ACCESS ANG PARTIKULAR NA IMPORMASYON AT DATA PORTABILITY

May karapatan kang humiling na isiwalat namin sa iyo ang ilang impormasyon tungkol sa aming pagkolekta at paggamit sa iyong Personal na Impormasyon sa nakalipas na 12 buwan. Sa sandaling matanggap at makumpirma namin ang iyong mapapatunayang hiling ng consumer, ihahayag namin sa iyo ang:

 • Mga kategorya ng Personal na Impormasyon na kinolekta namin tungkol sa iyo.
 • Ang mga kategorya ng mga pinagkukunan ng Personal na Impormasyon na kinolekta namin tungkol sa iyo.
 • Ang aming pangnegosyo o pangkomerisyong layunin para sa pagkolekta o pagbebenta sa personal na impormasyong iyon.
 • Ang mga kategorya ng ikatlong partido kung saan namin ibinabahagi ang personal na impormasyong iyon.
 • Ang partikular na mga bahagi ng Personal na Impormasyon na kinolekta namin tungkol sa iyo (na tinatawag rin na data portability na hiling).
 • Kapag isinawalat namin ang iyong Personal na Impormasyon para sa pangnegosyong layunin, kinukuha ang mga kategorya ng Personal na Impormasyon ng bawat kategorya ng tatanggap.

MGA KARAPATAN NA HUMILING NG PAG-DELETE

May karapatan kang humiling na i-delete namin ang anuman sa iyong Personal na Impormasyon na kinolekta namin mula sa iyo at panatilihin ito, na napapailalim sa ilang eksempsyon. Sa sandaling matanggap at makumpirma namin ang iyong mapapatunayang hiling ng consumer, ide-delete namin (at ipag-uutos namin sa aming mga service provider na i-delete) ang iyong Personal na Impormasyon mula sa aming mga rekord, maliban kung mayroong mga nalalapat na eksempsyon. Maaari naming tanggihan ang iyong hiling na pag-delete kung ang pagpapanatili sa impormasyon na iyon ay mahalaga para sa amin o sa aming (mga) service provider para:

 • Tapusin ang transaksyon kung para saan namin kinolekta ang personal na impormasyon, magbigay ng bagay o serbisyo na iyong hiniling.
 • Makatwiran na umaksyon sa inaasahan sa loob ng konteksto ng aming umiiral na pakikipag-ugnayan sa iyo sa negosyo, isakatuparan ang mga tuntunin ng nakasulat na warantiya o pag-recall sa produkto na isinagawa alinsunod sa batas ng pederal, o kaya'y isagawa ang aming pakikipagkontrata sa iyo.
 • Tukuyin ang mga pangseguridad na insidente, magprotekta laban sa pamiminsala, panlilinlang, panloloko, o ilegal na aktibidad o ihabla ang mga taong responsable sa mga gayong aktibidad.
 • I-debug ang mga produkto para tukuyin at ayusin ang mga error na humahadlang sa umiiral na layon na functionality.
 • Gamitin ang malayang pagpapahayag na tumitiyak sa karapatan ng iba pang consumer na gamitin ang kanilang mga karapatan sa malayang pagpapahayag o gamitin ang iba pang karapatan na iniaatas ng batas.
 • Sumunod sa Batas sa Privacy sa mga Elektronikong Komunikasyon ng California (Cal. Penal Code § 1546 et. seq.).
 • Makibahagi sa pampubliko o peer-reviewed na siyentipiko, pangkasaysayan, o pang-istatistikang pananaliksik para sa kapakanan ng publiko na sumusunod sa lahat ng iba pang naaangkop na etika at mga batas sa privacy, kapag ang pag-delete ng impormasyon ay malamang na makapagbigay ng imposible o lubos na makapinsala sa pagkamit sa pananaliksik kung nauna ka nang nagbigay ng paunang kabatirang pagsang-ayon dito.
 • Bigyang-daan ang natatanging internal na mga paggamit na makatwirang nakaayon sa mga inaasahan ng consumer batay sa kaugnayan mo sa amin.
 • Makasunod sa legal na obligasyon.
 • Gumawa ng iba pang internal at naaayon sa batas na paggamit sa impormasyong iyon na akma sa iyong pinaglaanang konteksto.

PAGGAMIT SA MGA KARAPATAN SA ACCESS, DATA PORTABILITY, AT PAG-DELETE

Para magamit ang mga karapatan sa access, data portability, at pag-delete na inilarawan sa itaas, mangyaring magsumite ng mapapatunayang hiling ng consumer sa amin sa pamamagitan ng:

Ikaw lamang o ang isang taong legal na awtorisadong katawanin ka, ang maaaring gumawa ng mapapatunayang hiling ng consumer na nauugnay sa iyong personal na impormasyon. Maaari ka ring gumawa ng mapapatunayang hiling ng consumer sa ngalan ng iyong menor-de-edad na anak. Maaari kang magtalaga ng isang awtorisadong ahente sa pamamagitan ng pagbibigay sa amin ng nakanotaryong sinumpaang-pahayag.

Maaari ka lamang gumawa ng mapapatunayang hiling ng consumer para sa accesss o data portability nang dalawang beses sa loob ng 12 buwan na panahon. Ang mapapatunayang hiling ng consumer ay dapat:

 • Nagbibigay ng sapat na impormasyon na nagbibigay-daan sa amin na makatwiran na mapatunayan na ikaw nga ang taong kinolektahan namin ng Personal na Impormasyon o isang awtorisadong kinatawan.
 • Maaaring kabilang sa mga kinakailangan sa pagpapatunay ang pangalan, address at/o numero ng telepono
 • Ilarawan ang iyong hiling ng may sapat na detalye na nagbibigay-daan sa amin na wastong maunawaan, ma-evaluate, at matugunan ito.

Hindi kami makakatugon sa iyong hiling o makakapagbigay sa iyo ng Personal na Impormasyon kapag hindi namin napatunayan ang iyong pagkakakilanlan o kapahintulutan para humiling at nakumpirma ang Personal na Impormasyon na nauugnay sa iyo.

Gagamitin lamang namin ang Personal na Impormasyon na nakalagay sa mapapatunayang hiling ng consumer para patunayan ang pagkakakilanlan ng humihiling o kapahintulutan para humiling.

TIMING AT FORMAT NG PAGTUGON

Layon namin tumugon sa mapapatunayang hiling ng consumer sa loob ng labing limang (45) araw ng pagtanggap nito. Kung kailangan pa namin ng karagdagang panahon (na hanggang 90 araw), aabisuhan ka namin nang pasulat ukol sa dahilan at panahon ng pagpapalawig.

Ipapadala ang aming nakasulat na tugon sa pamamagitan ng koreo o elektroniko, sa iyong napiling opsyon.

Ang anumang pagsisiwalat na ibibigay namin ay kakapalooban lamang ng 12 buwang panahon pagkatapos matanggap ang mapapatunayang hiling ng consumer. Ipapaliwanag rin ng aming ibibigay na tugon ang mga dahilan kung bakit hindi namin maisasakatuparan ang hiling, kung naaangkop. Para sa mga hiling sa data portability, pipili kami ng format para maibigay ang iyong Personal na Impormasyon na magagamit na at dapat magbibigay-daan sa iyo na ipadala ang impormasyon mula sa isang entidad papunta sa iba pang entidad nang walang aberya.

Hindi kami naniningil ng bayarin para iproseso o tumugon sa iyong mapapatunayang hiling ng consumer maliban na lang kung ito'y sobra-sobra, paulit-ulit, o malinaw na panloloko. Kapag natukoy namin na naaangkop na may bayad ang hiling, sasabihin namin sa iyo kung bakit napagpasyahan namin ito at magbibigay kami ng tantiya ng halaga bago kumpletuhin ang iyong hiling.

Hindi namin, at hindi kailanman ibebenta ang Personal na Impormasyon kahit kailan.

WALANG DISKRIMINASYON

Hindi ka namin ididiskrimina para sa paggamit sa anuman sa iyong mga CCPA na karapatan. Maliban na lang kung pinahihintulutan ng CCPA, hindi kami:

 • Magkakait sa iyo ng mga bagay o serbisyo.
 • Maniningil sa iyo para sa mga bagay o serbisyo, na libre naming iniaalok sa lahat ng kalahok, kabilang na ang sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga benepisyo o pagpapataw ng mga multa.
 • Maglalaan sa iyo ng ibang antas o kalidad ng mga bagay o serbisyo.
 • Magmumungkahi na maaari kang makatanggap ng ibang antas ng o kalidad ng mga bagay o serbisyo.

MGA PAGBABAGO SA AMING PAUNAWA SA PRIVACY

Nakalaan sa amin ang karapatan na amendahan ang paunawa sa privacy na ito sa aming sariling pagpapasya kahit kailan. Kapag gumawa kami ng mga pagbabago sa paunawa sa privacy na ito, ipo-post namin ang na-update na paunawa sa Website at i-a-update ang petsa ng pagkabisa ng paunawa. Ang patuloy mong paggamit sa aming Website kasunod ng pag-post ng mga pagbabago ay bumubuo sa iyong pagtanggap sa mga gayong pagbabago.