Kiểm tra bao bì

Nếu có bất kỳ hướng dẫn cụ thể nào trên nhãn mác, bao bì, hoặc hướng dẫn sử dụng đi kèm, xin hãy làm theo hướng dẫn. Không xả bất kỳ loại thuốc nào xuống bồn rửa hoặc bồn cầu trừ khi có hướng dẫn cụ thể trên bao bì.

Để bảo vệ quyền riêng tư, các bệnh nhân được nhắc nhở phải xóa bỏ tất cả thông tin có thể nhận dạng cá nhân trên nhãn dán hoặc bao bì thuốc trước khi tiêu hủy thuốc không dùng đến.