MEDThông tin

Thuốc giúp trị bệnh, kiểm soát các bệnh mãn tính, cải thiện sức khỏe và sức khỏe toàn diện cho hàng triệu người Mỹ. Việc bệnh nhân sử dụng thuốc theo chỉ định của nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe là rất quan trọng. Việc đảm bảo lưu trữ thuốc và các vật sắc nhọn một cách an toàn để ngăn ngừa người khác, đặc biệt là trẻ em, vô tình nuốt phải hoặc dùng sai cũng rất quan trọng.

Có nhiều cách tiêu hủy thuốc hết hạn hoặc không dùng đến hoặc các vật sắc nhọn. Để bảo vệ quyền riêng tư, các bệnh nhân được nhắc nhở phải xóa bỏ tất cả thông tin có thể nhận dạng cá nhân trên nhãn dán hoặc bao bì thuốc trước khi tiêu hủy thuốc không dùng đến.

Để cung cấp thêm thông tin về chương trình, MED-Project đã phát triển một bộ công cụ giáo dục bao gồm các tài liệu dưới đây.

BrochureChương trình Thuốc

BrochureChương trình Vật sắc nhọn

Radio Thông báo Dịch vụ Công (PSA)Chương trình Thuốc

Video Thông báo Dịch vụ Công (PSA)Chương trình Thuốc

Radio Thông báo Dịch vụ Công (PSA)Chương trình Vật sắc nhọn

Video Thông báo Dịch vụ Công (PSA)Chương trình Vật sắc nhọn

Nếu quý vị mong muốn tài liệu về chương trình thuốc không dùng đến được gửi đến địa chỉ email của mình, vui lòng liên hệ: santaclaracounty@med-project.org
Nếu quý vị mong muốn tài liệu về vật sắc nhọn không dùng đến được gửi đến địa chỉ email của mình, vui lòng liên hệ: santaclaracountysharps@med-project.org